Elastyczność funkcjonalna jako czynnik przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw

Agnieszka Jagoda

Abstract

The purpose of the article is to present functional flexibility as a vital determinant of small and medium enterprise competitiveness. It presents the results of the survey conducted among 233 respondents employed in 32 enterprises of SME group, located in Lower Silesia region. The concept of functional flexibility, with reference to an enterprise, means taking advantage of employees’ skills to perform various tasks depending on organization’s needs. It results in enriching their knowledge and acquiring new skills which, from an employer’s perspective, have a positive impact on the so-called employability, whereas an enterprise has, at the same time, multitasking staff at its disposal. The consolidation of multiple tasks in the hands of one employee reduces costs related to communication and transferring an intermediate product in the manufacturing process and also ensures higher flexibility of an employer (which is confirmed by the obtained survey results). Low predictability and the lack of orders’ continuity represent the typical characteristics of contemporary manufacturing cycles/services rendered by small and medium enterprises. Therefore as the result of functional flexibility implementation an enterprise becomes more competitive
Author Agnieszka Jagoda (EMaT / DSMaL)
Agnieszka Jagoda,,
- Department of Strategic Management and Logistics
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No382
Pages316-323
Keywords in Polishelastyczność, elastyczność funkcjonalna, wielozadaniowość, konkurencyjność
Keywords in Englishflexibility, functional flexibility, multitasking, competitiveness
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie elastyczności jako istotnego czynnika konkurencyjności małego i średniego przedsiębiorstwa. Zaprezentowano w nim wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 233 respondentów zatrudnionych w 32 przedsiębiorstwach grupy MŚP zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska. Pojęcie elastyczności funkcjonalnej przedsiębiorstwa oznacza wykorzystanie zdolności pracowników do wykonywania różnych zadań, w zależności od potrzeb organizacji. W rezultacie prowadzi to do wzbogacania ich wiedzy i nabywania nowych umiejętności, co z punktu widzenia pracownika wpływa korzystnie na tzw. proces zatrudnialności, przedsiębiorstwo zaś dysponuje wielozadaniową kadrą. Konsolidacja wielu zadań w rękach jednego pracownika redukuje koszty związane z komunikacją i przekazywaniem półproduktu w procesie produkcji, zapewnia również pracodawcy większą elastyczność (co potwierdzają uzyskane wyniki z badania ankietowego). Niska przewidywalność i brak ciągłości zamówień są bowiem cechami charakteryzującymi współczesne cykle produkcyjne/świadczenie usług małych i średnich przedsiębiorstw
DOIDOI:10.15611/pn.2015.382.24
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Jagoda_Elastyczność_funkcjonalna_jako_czynnik_przewagi.pdf 1,28 MB
Score (nominal)10
Citation count*3 (2020-07-10)
Additional fields
Tyt_nrStrategie i logistyka w warunkach kryzysu
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back