Strategia jakości usług w krajowej administracji skarbowej

Lidia Wiatrak

Abstract

A support of the taxpayer and entrepreneur in fulfilling tax and customs obligations is one of the basic directions of activity and development of the National Revenue Administration. The implementation of this undertaking takes place through the improvement of quality services provided to the taxpayer. The considerations in the study refer to the approximation of the process of developing the quality of tax authorities services by identifying the client’s needs. The cognitive goal of the article is to discuss the process of quality of services in tax authorities, and in particular to improve the service of the taxpayer. The practical goal is to identify solutions that enable the improvement of customer service process. In the article, the analysis method was used to present the discussed issues of legal acts, statistics published by the tax administration, press releases and scientific publications – the studies of the scope of this topic and the author’s own observations. Originality/value: the quality of services is essential in the functioning of the organization.
Author Lidia Wiatrak (MISaF / IR / KRC)
Lidia Wiatrak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsService quality strategy in The National Tax Administration
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No513
Pages436-452
Publication size in sheets0.8
Keywords in PolishKrajowa Administracja Skarbowa, jakość usług, obsługa i wsparcie podatnika
Keywords in EnglishThe National Revenue Administration, quality of services, service and support of a taxpayer
Abstract in PolishWsparcie podatnika i przedsiębiorcy w wypełnianiu obowiązków podatkowych i celnych to jeden z podstawowych kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej. Realizacja tego przedsięwzięcia odbywa się poprzez doskonalenie jakości świadczonych usług na rzecz podatnika. Prowadzone w opracowaniu rozważania odnoszą się do przybliżenia procesu rozwoju jakości usług administracji skarbowej poprzez identyfikowanie potrzeb klienta. Celem poznawczym artykułu jest omówienie procesu realizacji jakości usług w administracji skarbowej, a w szczególności dążenie organizacji do doskonalenia obsługi podatnika. Celem praktycznym jest wskazanie rozwiązań, które umożliwiają doskonalenie procesu usług świadczonych na rzecz klienta. W niniejszym opracowaniu do prezentacji omawianych zagadnień wykorzystano metodę analizy aktów prawnych, statystyk publikowanych przez administrację skarbową, informacji prasowych oraz publikacji naukowych – studia literatury z zakresu przedmiotowej tematyki oraz obserwacje własne autora. Oryginalność i wartość artykułu opiera się na konstatacji: jakość usług ma zasadnicze znaczenie w funkcjonowaniu organizacji.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.513.41
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Wiatrak_L_Strategia_Jakosci_Uslug_w_Krajowej_Administracji_2018.pdf 1,03 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back