Podejście lateralne w innowacyjnym domu kultury

Krzysztof Hauke

Abstract

Targeting only innovative activities in economic organizations of a business nature nowadays from the point of view of the consumer as a consumer is insuffi-cient. As a member of the information society, the consumer also expects intangible assets, which will be of permanent innovation character. However, the develop-ment of organizations offering innovative tangible and intangible assets is very diverse. Business organizations use on a regular basis all new solutions in the area of management, production, marketing and logistics. Innovations are possible thanks to the implementation of new theories in the area of running a business. ICT technology plays a very important role. The consumer receives an innovative good in the form of goods or services, and thus business organizations can compete with each other on the market.In the case of cultural institutions, innovative activities are hardly visible. The article discusses the problem of innovative activities of community centers focused directly on the needs of the recipient. The recipient, having a comparison with the received material goods, may have the impression that innovation in com-munity centers is a subject that requires special attention. The effects of investment in the activities of community centers will be visible after some time and have an impact on the business sphere of the economy. Sometimes it will be a few years or even longer. In order to take advantage of the potential of community centers, they must conduct innovative activities. Innovative activities in cultural centers can be carried out through a non-intentional thinking process, referred to as lateral thinking. The aim of the article is to indicate innovative activities in cultural centers using lateral thinking. An unconventional approach to solving a problem that uses lateral thinking will be a factor in the developed concept of an innovative cultural home
Author Krzysztof Hauke (MISaF / IBI / DBIiM)
Krzysztof Hauke,,
- Department of Business Intelligence in Management
Journal seriesZarządzanie i Finanse, [Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego], ISSN 2084-5189, [1732-1565], (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No4/2
Pages103-115
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishinnowacyjność, instytucje kultury, myślenie niekonwencjonalne
Keywords in Englishinnovation, cultural institutions, unconventional thinking
Abstract in PolishUkierunkowanie na działania innowacyjne tylko w organizacjach gospodar-czych o charakterze biznesowym w dzisiejszych czasach, z punktu widzenia odbiorcy jako konsumenta, jest niewystarczające. Jako członek społeczeństwa informacyjnego konsument oczekuje także dóbr o charakterze niematerialnym, które będą miały charakter ustawicznej innowacji. Jednak rozwój organizacji ofe-rujących innowacyjne dobra materialne i niematerialne jest bardzo zróżnicowany. Organizacje o charakterze biznesowym wykorzystują na bieżąco wszelkie nowe rozwiązania, np. z zarządzania, produkcji, marketingu, logistyki. Innowacje są możliwe do realizacji dzięki wdrażaniu nowych teorii w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej. Bardzo dużą rolę odgrywa technologia ICT. Konsu-ment otrzymuje innowacyjne dobro w postaci towaru lub usługi i w ten sposób organizacje biznesowe mogą ze sobą konkurować na rynku.W przypadku instytucji kultury działania o charakterze innowacyjnym są mało widoczne. W artykule został poruszony problem innowacyjnych działań domów kultury ukierunkowanych bezpośrednio na potrzeby odbiorcy. Odbiorca, mając porównanie z otrzymywanymi materialnymi dobrami, może odnieść wrażenie, że innowacyjność w domach kultury jest tematem, który wymaga szczególnej uwagi. Skutki inwestycji w działania domów kultury będzie można obserwować po pewnym czasie i mają one wpływ na sferę biznesową gospodarki. Czasami będzie to okres kilkuletni lub nawet dłuższy. Chcąc wykorzystać swój potencjał, domy kultury muszą prowadzić działania o charakterze innowacyjnym. Działania innowacyjne w domach kultury można prowadzić poprzez niekonwencjonalny proces myślenia, określany jako myślenie lateralne. Celem artykułu jest wskazanie innowacyjnych działań w domach kultury przy wykorzystaniu myślenia lateral-nego. Niekonwencjonalne podejście do rozwiązania problemu, które wykorzystuje myślenie lateralne, będzie czynnikiem w opracowanej koncepcji innowacyjnego domu kultury
URL http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/index.php?str=535
Languagepl polski
File
Hauke_Podejście_ lateralne_ w_ innowacyjnym_ domu_ kultury2018.pdf 348,69 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back