Province capitals vs. their neighbors - the assessment of changes by dynamic classification of employment structures

Małgorzata Markowska

Abstract

The purpose of the study is to identif y the groups of cities and counties (NUTS 4), located in an immediate neighborhood and characterized by similar employ- ment structures and paths of their changes. The groups of cities and counties, were found using dynamic classification. Ward method wa s used to define the number of groups and k-means method was applied for the final clas sification. The analysis covers the period of ten years (based on the statistical data av ailability in the Central Statistical Office – Local Data Bank), i.e. the years 2005-2014.
Author Małgorzata Markowska (EMaT / DRE / ZEAR)
Małgorzata Markowska,,
- Zakład Ekonometrycznych Analiz Regionalnych
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No314
Pages28-44
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polish miasto, ś rodowisko, struktura zatrudnienia, sektory gospodarki, klasy- fikacja dynamiczna, NUTS 4
Keywords in Englishcity, environment, employment structure, sectors, dynamic classification, NUTS 4
Abstract in Polish Celem pracy jest identyfikacja grup miast i otaczaj ą cych ich powiatów charakteryzuj ą cych si ę podobn ą struktur ą zatrudnienia oraz kierunkiem jej zmiany. Gru- py miast znaleziono przy pomocy metod klasyfikacji dynamicznej. Liczb ę grup ustalono przy pomocy metody Warda, a ostateczny podzia ł uzyskano metod ą k- ś rednich. Analiza obejmuje okres 10 lat (2005-2014) i wykorzystano w niej informacje dost ę pne w Banku Danych Lokalnych GUS.
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_314/03.pdf
Languageen angielski
File
Markowska_Province_capitals_vs._their_neighbors.pdf 337,05 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back