Struktury klastrowe jako element narodowych systemów innowacji

Anna H. Jankowiak

Abstract

The actions of individual governments and their economic and development policies should take into account in their assumptions the development of innovation. Initiatives such as supporting enterprises or investing in education should be aimed at acquiring new technologies and innovations. Countries shape their national innovation systems more or less consciously, as a result of the country’s development level and the ability of national actors to absorb knowledge and act on innovation, eg in the sphere of production. One such deliberate action by governments may be to support the idea of clustering within a cluster policy. Clusters are a good place to create innovation in the regions and are therefore an important part of national innovation systems. The aim of the article is to present clustering structures as components of national innovation systems and their role in the process of creating innovatitivnes of companies. Clusters and cluster initiatives are currently one of the most frequently used tools of industrial, technological and innovation policy of individual countries. Undoubtedly one of the elements of the country’s innovation policy should be effective and targeted cluster policy, because clusters constitute local innovation systems and can constitute an effective part of national innovation systems.
Author Anna H. Jankowiak (ES / DIER)
Anna H. Jankowiak,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsCluster as an element of national innovation systems
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No4 (16)
Pages121-128
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnarodowe systemy innowacji, klastry, polityka klastrowa
Keywords in Englishnational innovation systems, clusters, cluster policy
Abstract in PolishDziałania poszczególnych rządów oraz prowadzona przez nie polityka gospodarcza i rozwojowa powinny uwzględniać w swoich założeniach rozwój innowacji i innowacyjność. Podejmowane inicjatywy, takie jak wsparcie przedsiębiorstw czy inwestycje w edukację, powinny być nakierowane na pozyskiwanie nowych technologii i innowacji. Kraje kształtują swoje narodowe systemy innowacji w sposób bardziej lub mniej świadomy, co wynika m.in. z poziomu rozwojowego danego kraju oraz zdolności podmiotów krajowych do absorbcji wiedzy i działania z wykorzystaniem innowacji, np. w sferze produkcji. Jednym z takich celowych działań rządów może być wsparcie idei klastrów w ramach prowadzonej polityki klastrowej. To właśnie klastry są dogodnym miejscem do kreowania innowacyjności w regionach i dlatego stanowią ważny element w narodowych systemach innowacji. Celem artykułu jest przedstawienie struktur klastrowych jako elementów wchodzących w skład narodowych systemów innowacji oraz ich roli w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw. Klastry i inicjatywy klastrowe to obecnie jedno z częściej używanych narzędzi polityki przemysłowej i technologicznej oraz polityki innowacyjnej poszczególnych państw. Niewątpliwie jednym z elementów polityki innowacyjnej kraju powinna być skutecznie prowadzona i celowa polityka klastrowa, klastry bowiem stanowią lokalne systemy innowacji i mogą stanowić efektywnie działający fragment narodowych systemów innowacji.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.4.09
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Jankowiak_Struktury_klastrowe_jako_element.pdf 1,12 MB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back