Delimitation procedure of degraded areas and the area targeted for revitalisation

Andrzej Raszkowski , Elżbieta Sobczak

Abstract

W opracowaniu poruszone zostały zagadnienia związane z wyodrębnianiem obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego (miast, gmin, regionów). W głównej części opracowania zaprezentowana została przykładowa typologia czynników i zjawisk kryzysowych w wymiarach: społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, środowiskowym oraz technicznym. Przedstawiono procedurę delimitacji opartą na wykorzystaniu wskaźników opisujących koncentrację zjawisk w układzie jednostek urbanistycznych gminy. Następnie opisano wyznaczenie obszaru rewitalizacji w ramach wybranych obszarów zdegradowanych. W kolejnym przykładzie scharakteryzowano wyznaczenie obszarów zdegradowanych, opierając się na przeprowadzonych badaniach ankietowych. W obydwu przypadkach procedura delimitacji objęta jest schematem kontroli obywatelskiej. W ramach wniosków można przyjąć, że opisane procedury są najczęściej stosowane w odniesieniu do polskich samorządów.
Author Andrzej Raszkowski (EMaT / DRE)
Andrzej Raszkowski,,
- Department of Regional Economy
, Elżbieta Sobczak (EMaT / DRE)
Elżbieta Sobczak,,
- Department of Regional Economy
Other language title versionsProcedura delimitacji obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2018
No2 (18)
Pages30-38
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrevitalisation, delimitation procedure, socio-economic development, development policy, degraded area
Keywords in Englishrewitalizacja, procedura delimitacji, rozwój społeczno-ekonomiczny, obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji
Abstract in PolishThe study discusses problems related to identifying degraded areas and the area targeted for revitalisation in relation to the local government units (cities, municipalities, regions). The core part of the study presents an example of the typology of factors and crisis phenomena in a social, economic, spatial-functional, environmental and technical perspective. The delimitation procedure, based on the application of indicators describing the concentration of phenomena in the system of municipal urban units was discussed. Next the area targeted for revitalisation was characterised as part of the identified degraded areas. This was followed by characterising the degraded areas based on the conducted survey studies. In both cases the delimitation procedure is covered by a civic control scheme. Within the framework of general conclusions it can be adopted that the described procedures or similar ones are most frequently applied in relation to Polish local government units.
DOIDOI:10.15611/e21.2018.2.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/85849
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Raszkowski_Sobczak_Delimitation_procedure_of_degraded_areas.pdf 247,88 KB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-08-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back