Znaczenie przywództwa w modelach doskonałości

Joanna Martusewicz , Andrzej Michaluk

Abstract

The article presents the problem of managerial involvement in improvement projects which is of key importance for the implementation of the business excellence model in the organization. The management takes actions in the field of improvement in a conscious manner by adjusting the improvement activities to the level of the organization’s management system maturity. This approach is important both in the context of large companies with different levels of maturity in branches and smaller organizations that want to improve. The article is the introduction to research, the purpose of which is to show the interdependencies between the model of excellence, the level of maturity and the quality of leadership in the organization. It was developed on the basis of a review of available research, and its aim is to provide a new look at the existing concepts and phenomena in management practice; in this particular case, this applies to the concept of leadership, excellence and maturity.
Author Joanna Martusewicz (MISaF / IOaM / KPSZ)
Joanna Martusewicz,,
- Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
, Andrzej Michaluk
Andrzej Michaluk,,
-
Other language title versionsThe importance of leadership in models of excellence
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No496
Pages73-82
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmodele dojrzałości, modele doskonałości, przywództwo
Keywords in Englishmaturity models, models of excellence, leadership
Abstract in PolishArtykuł przedstawia problem zaangażowania kierownictwa w projekty doskonalące, co ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia modelu doskonałości biznesowej w organizacji. Kierownictwo podejmuje działania w zakresie doskonalenia w sposób świadomy poprzez dostosowanie ich do poziomu dojrzałości systemu zarządzania organizacją. Takie podejście ma znaczenie zarówno w kontekście dużych firm o różnych poziomach dojrzałości w oddziałach, jak i mniejszych organizacji pragnących się doskonalić. Artykuł stanowi wstęp do badań, których celem jest ukazanie współzależności występujących pomiędzy modelem doskonałości, poziomem dojrzałości i jakością przywództwa w organizacji. Został opracowany na podstawie przeglądu dostępnych badań, a jego celem jest przedstawienie nowego spojrzenia na dotychczasowe koncepcje i zjawiska w praktyce zarządzania; w tym szczególnym przypadku dotyczy to koncepcji przywództwa, doskonałości i dojrzałości.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.496.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/47815
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Martusewicz_znaczenie_przywodztwa_w_modelach_doskonalosci.pdf 791,14 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back