Regionalny Fundusz Wspomagania Transakcji Finansujących Innowacje – ujęcie koncepcyjne

Dariusz Głuszczuk

Abstract

Regional Support Fund for the Financing Innovation Transactions represents an entity which has been established to support micro, small and medium enterprises implementing new or significantly improved solutions – e.g. product or process oriented ones – in the region covered by its activity. The support offered by the Fund takes the form of guarantees for innovators’ obligations resulting from loans and credits taken, as well as subsidizing interest repayment from these debts. Conceptual presentation of this structure offers solutions supporting collecting means for the deposit guarantee (an unconventional offer of benefits for depositors), facilitating its usage (capital multiplier rule, the rule of guarantee sums quarterly update). The rules of guarantee transactions were also more clearly specified, as well as the accompanying economic operations, among others, with regard to depositing financial means at the Fund account and investing its available resources
Author Dariusz Głuszczuk (EMaT / DRE / ZGL)
Dariusz Głuszczuk,,
- Zakład Gospodarki Lokalnej
Other language title versionsRegional Support Fund for the Financing Innovations Transactions − conceptual approach
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No392
Pages36-43
Keywords in Polishfinansowanie działalności innowacyjnej, fundusz wspomagania transakcji finansujących innowacje
Keywords in Englishfinancing of innovation activities, fund of supporting financing innovations transactions
Abstract in PolishRegionalny Fundusz Wspomagania Transakcji Finansujących Innowacje to podmiot, który ma wspierać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa wdrażające nowe lub istotnie ulepszone rozwiązania – np. produktowe lub procesowe – w rejonie jego działalności. Wsparcie Funduszu przyjmie formę poręczeń za zobowiązania innowatorów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także subsydiowania spłaty odsetek od tych zadłużeń. W koncepcyjnym ujęciu tej struktury zaprojektowano rozwiązania ułatwiające gromadzenie środków na depozyt poręczycielski (niekonwencjonalna oferta korzyści dla deponentów), usprawniające jego wykorzystanie (zasada mnożnika kapitałowego, reguła kwartalnego uaktualniania sum poręczenia), a także doprecyzowano zasady transakcji poręczeń oraz towarzyszących im operacji gospodarczych, w tym m.in. w zakresie deponowania środków finansowych na koncie Funduszu i lokowania jego wolnych zasobów
DOIDOI:10.15611/pn.2015.392.04
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Gluszczuk_Regionalny_fundusz_wspomagania_transakcji_finansujacych.pdf 469,25 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrGospodarka regionalna w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back