Skuteczność i efektywność audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Monika Ucieszyńska

Abstract

An organizational unit should adapt to changes in the environment with due regard using all resources. This requires appropriate, regularly monitored and an upgradeable hovercraft-management unit. In the case of units of the public finance sector, a tool intended to ensure compliance with these requirements is internal audit, which, together with the change of the regulations, has the transformation: from audit compliance to the direction of performance audit. This means the need to focus on ongoing audit tasks not only on compliance with the provisions of law or internal rules, but also on the problem of the efficiency and effectiveness of the functioning of the public finance sector entities. Presenting the being and meanings of the internal audit functioning in units of the sector of the public finance, on the basis of an analysis is the purpose of the present article contents of the literature on the subject and legal documents being in force
Author Monika Ucieszyńska (WUE)
Monika Ucieszyńska,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsEffectiveness and efficiency of internal audit in units of public finance sector
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No471
Pages402-412
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishaudyt wewnętrzny, kontrola zarządcza, standardy audytu wewnętrznego
Keywords in Englishinternal audit, management control, internal audit standards
Abstract in PolishJednostka organizacyjna powinna dostosowywać się do zmian zachodzących w otoczeniu przy należytym wykorzystaniu wszystkich tworzących ją zasobów. Wymaga to odpowiedniego, regularnie monitorowanego i usprawnianego zarządzania jednostką. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych narzędziem mającym zapewnić spełnienie tych wymogów jest audyt wewnętrzny, który wraz ze zmianą regulacji prawnych uległ transformacji: od audytu zgodności (compliance audit) w kierunku audytu efektywnościowego (performance audit lub value for money audit). Oznacza to konieczność ukierunkowania realizowanych zadań audytowych nie tylko na kwestie zgodności z przepisami prawa oraz uregulowaniami wewnętrznymi. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie istoty i znaczenia audytu wewnętrznego funkcjonującego w jednostkach sektora finansów publicznych, na podstawie analizy treści literatury przedmiotu oraz obowiązujących aktów prawnych
DOIDOI:10.15611/pn.2017.471.37
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41918
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Ucieszynska_Skutecznosc_i_efektywnosc_audytu_wewnetrznego.pdf 382,3 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back