Zrównoważony rozwój rachunkowości – analiza zjawiska i determinanty kreujące

Melania Bąk , Teresa Orzeszko

Abstract

Sustainable development covers many aspects of human life and human activities. It may also refer to accounting, which aims at maintaining the financial balance of economy (and particular enterprises) as well as supports entrepreneurship. The discussion related to the sustainable development of accounting should be analysed in two perspectives: 1) accounting as the applied science and also 2) accounting as the information system functioning in an enterprise influenced by both internal and external environment (including sustainable development: economy, society, environment). Accounting as science is not equipped in the sufficient instruments which could allow approaching all activities/processes an enterprise is involved in. The article suggests typical determinants which create the sustainable development of accounting presented from the two above mentioned perspectives (divided into the characteristic areas), which can result in an increased sustainable development of accounting in the future.
Author Melania Bąk (EMaT / DFaA)
Melania Bąk,,
- Department of Finance and Accounting
, Teresa Orzeszko (EMaT / DFaA)
Teresa Orzeszko,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsSustainable Development of Accounting – Analysis of the Phenomenon and the Creating Determinants
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No479
Pages9-22
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishnauka, praktyka, polityka rachunkowości, system informacyjny, zrównoważony rozwój rachunkowości, determinanty.
Keywords in Englishscience, practice, accounting policy, information system, sustainable development of accounting, determinants
Abstract in PolishZrównoważony rozwój dotyczy wielu aspektów życia człowieka i jego aktywności. Może on dotyczyć również rachunkowości, która służy utrzymaniu równowagi finansowej gospodarki (oraz poszczególnych przedsiębiorstw) i wspiera przedsiębiorczość. Rozważania dotyczące zrównoważonego rozwoju rachunkowości należy analizować w dwóch perspektywach: 1) rachunkowości jako nauki stosowanej; 2) rachunkowości jako systemu informacyjnego, funkcjonującego w przedsiębiorstwie, na który mają wpływ zarówno otoczenie wewnętrzne, jak i zewnętrzne (w tym zrównoważony rozwój: ekonomia, społeczeństwo, środowisko). Rachunkowość jako nauka nie dysponuje wystarczającym instrumentarium, które umożliwiałoby jej odniesienie się do wszystkich działań/procesów, w które jest zaangażowane przedsiębiorstwo. W artykule zaproponowano typowe determinanty kreujące zrównoważony rozwój rachunkowości w ujęciu dwóch wyróżnionych perspektyw (z podziałem na charakterystyczne obszary), które mogą przyczynić się do wzrostu zrównoważonego rozwoju rachunkowości w przyszłości.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.479.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42545
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bak_Orzeszko_Zrownowazony_rozwoj_rachunkowosci_analiza_zjawiska.pdf 391,45 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back