Skłonność do migracji młodych ludzi na przykładzie gminy Oborniki Śląskie - potencjalne implikacje dla rozwoju lokalnego

Justyna Rokitowska

Abstract

In the article the authoress described a problem of the mobility of young people (18 to 35 years old). The aim of the publication is to check what the perspectives of development in Oborniki Śląskie town are in relation to the migration of the youth and to compare this problem with the global and country trends. The article is divided into three parts: a description of some theories of migration and global trends of migration; a presentation of the migration of young people in selected countries and an analysis of the results of own research and conclusions that are based on the results of research which has been conducted among high school students in Oborniki Śląskie town. The last part consists of a critical analysis of the literature and statistical data. Situation, which is described in article proved that the migration of the youth is very important problem in many place on the all world. Many negative consequences for local economy in Oborniki Śląskie town are effects of the migration of the young people and the aging society. At the same time, hypothesis, that women are more mobility than men is be true. In the future, perspective of the economy development in Oborniki Śląskie town can be endangered, like in an examples, which are described in the article.
Author Justyna Rokitowska (WUE)
Justyna Rokitowska,,
- Wroclaw University of Economics
Other language title versionsTendency to the migration of young people on the example od Obroniki Śląskie town - potential implication for local development
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No1 (13)
Pages119-132
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishmigracje, migracja młodzieży, exodus, drenaż mózgów
Keywords in Englishmigrations, migration of the youth, exodus, brain drain
Abstract in PolishW artykule poruszono problem z obszaru mobilności ludności i jej wpływu na rozwój lokalny. Ze względu na to, iż coraz więcej mówi się o problemie migracji młodzieży uwagę poświęcono przede wszystkim exodusowi młodych ludzi w wieku od 18 do 35 lat. Celem publikacji jest sprawdzenie, jaka perspektywa rozwoju stoi przed gminą Oborniki Śląskie w odniesieniu do migracji młodych osób, i porównanie jej sytuacji z trendami krajowymi i ogólnoświatowymi. W artykule krótko zaprezentowano światowe trendy migracji, następnie omówiono migrację młodzieży i sytuację w wybranych krajach świata, a także dokonano analizy rezultatów badań własnych i podsumowania. Wnioski wyciągnięto na podstawie wyników badań ankietowych (przeprowadzonych wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w gminie Oborniki Śląskie) oraz krytycznej analizy literatury i danych statystycznych. Rozważania wykazały, że proces migracji młodych ludzi jest istotnym problemem w wielu miejscach na Ziemi. Na badanym obszarze występuje ubytek młodzieży, a społeczeństwo się starzeje, co przynosi negatywne konsekwencje dla lokalnej gospodarki. Jednocześnie przyjęta przez autorkę hipoteza badawcza potwierdziła się: kobiety wykazują większą skłonność do migracji niż mężczyźni, co ma negatywne skutki dla rozwoju gospodarczo-społecznego gminy. Perspektywa wzrostu gospodarczego, podobnie jak w przytoczonych w publikacji przykładach, jest zagrożona.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.1.08
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40614
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Rokitowska_Sklonnosc_do_migracji_mlodych_ludzi.pdf 390,19 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back