Być albo nie być? Odnowa strategiczna z perspektywy ewolucyjnej

Ewa Stańczyk-Hugiet

Abstract

The purpose of this article is to present an evolutionary approach of strategic renewal process, with exposing specificly organizational adaptation and environmental selection and the coevolution of organization and environment based on the research literature. For an understanding of the strategic renewal it is important to clarify the characteristics of today’s business environment, in which an important role is played by disruptive technologies and changes are defined in terms of high-velocity. Using the selection and adaptation perspective suggests that evolutionary epistemology emphasizes the role of adaptation, which equated with strategic renewal. In turn, the selection allows to point the co-evolution as an important organizational renewal process. One of the conclusions of this study is that strategic renewal is strongly conditioned by external changes, and therefore the rate of internal changes should correlate with the rate of external change
Author Ewa Stańczyk-Hugiet (MISaF / IOaM / KSiMZ)
Ewa Stańczyk-Hugiet,,
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
Other language title versionsTo be or not to be? Strategic renewal from evolutionary perspective
Journal seriesManagement Forum, ISSN , e-ISSN 2392-0025, (B 9 pkt)
Issue year2015
Vol3
No1
Pages42-47
Publication size in sheets0.4
Keywords in Polishodnowa strategiczna, adaptacja, dostosowanie
Keywords in Englishstrategic renewal, adaptation, adjustment
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie ewolucyjnego ujęcia procesu odnowy strategicznej ze szczególnym wyeksponowaniem adaptacji organizacji i selekcji ze strony otoczenia oraz koewolucji organizacji i otoczenia na podstawie badań literaturowych. Do zrozumienia odnowy strategicznej istotne jest wyjaśnienie charakterystyki otoczenia współczesnego biznesu, w którym istotną rolę odgrywają przełomowe innowacje, a zmiany określane są kategorią high-velocity. Wykorzystanie perspektywy selekcji oraz adaptacji wskazuje, że ewolucyjna epistemologia podkreśla rolę adaptacji, którą utożsamiono z odnową strategiczną. Z kolei wątek selekcji pozwala wskazać na koewolucję jako ważny proces odnowy organizacyjnej. Jednym z wniosków przeprowadzonych badań jest to, że odnowa strategiczna jest procesem silnie uwarunkowanym zmianami zewnętrznymi i z tego względu tempo zmian wewnętrznych powinno korelować z tempem zmian zewnętrznych
DOIDOI:10.15611/mf.2015.1.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=30283&from=publication
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Stanczyk-Hugiet_Byc_albo_nie_byc_Odnowa_Strategiczna_2015.pdf 388,64 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-07-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back