Generacja NEET w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Iwona Kurzawa

Abstract

The article presents the definition of the NEET generation, characterization of people belonging to the NEET group in the 15-29 age group and the structure of NEET. The situation of NEET was presented in selected European Union countries, in Poland, Denmark, the Netherlands, Spain and Greece, and the economic and social costs related to the occurrence of NEET were characterized. The time range of research based on the data of the European Statistical Office (Eurostat) covers the years 2008-2016 The first part of the article features the characteristics of young people belonging to the NEET generation, the next part presents the size and structure of the NEET generation, in the last part the article specifies social and economic costs related to the occurrence of unemployment among the examined youth. The conclusions are presented in the conclusion from the study
Author Iwona Kurzawa (EMaT)
Iwona Kurzawa,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsNEET generation in Poland and selected countries of the European Union
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No529
Pages150-161
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishNEET, młodzież, pokolenie
Keywords in EnglishNEET, youth, generation
Abstract in PolishW artykule przedstawiono definicję zjawiska NEET, dokonano charakterystyki osób należących do grupy NEET w grupie wiekowej 15–29 oraz jej struktury. Sytuację zjawiska NEET przedstawiono w wybranych krajach Unii Europejskiej, tj. Polsce, Danii, Holandii, Hiszpanii i Grecji, oraz scharakteryzowano koszty ekonomiczne i społeczne związane z wystąpieniem zjawiska NEET. Zakres czasowy badań opartych na danych Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat) obejmuje lata 2008-2016. W pierwszej części artykułu dokonano charakterystyki młodych ludzi należących do generacji NEET, w kolejnej przedstawiono wielkość i strukturę generacji NEET, w ostatniej części artykułu określono koszty społeczne i gospodarcze związane z występowaniem zjawiska bezrobocia wśród badanej młodzieży. W zakończeniu przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonego badania.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.529.13
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kurzawa_I_Generacja_Neet_w_Polsce_i_Wybranych_Krajach_2018.pdf 994,35 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back