Differentiation of supporting methods of business informatics teaching offered by selected educational portals

Mieczysław L. Owoc , Katarzyna Hołowińska

Abstract

W dzisiejszych czasach technologie internetowe coraz częściej wspierają tradycyjne metody nauczania. Przede wszystkim portale edukacyjne oferują lekcje w różnych dziedzinach jako pomocne środki dla doświadczonych nauczycieli, którzy dostarczają wiedzę studentom. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie rozwiązań oferowanych przez różne ośrodki edukacyjne oraz analiza metod wspomagania nauczania. Artykuł przedstawia m.in. dyskusję na temat podejść do formułowania listy metod nauczania wspierających tradycyjne lekcje. Kolejna część poświęcona jest przeglądowi wybranych portali edukacyjnych oferujących kursy z zakresu informatyki biznesowej. Najistotniejsza część tego artykułu dotyczy porównania dodatkowych stosowanych metod nauczania, które wspierają lekcje klasyczne. Użyteczność poszczególnych metod w nauczaniu wybranych kursów jest przedstawiona i oceniana zgodnie z określonymi założeniami ankietowymi. Na koniec zaproponowano sugestie dotyczące hybrydyzacji różnych metod wspierających nauczania.
Autor Mieczysław L. Owoc (ZIF / IIE / KIBZ)
Mieczysław L. Owoc
- Katedra Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu
, Katarzyna Hołowińska (ZIF / IIE / KIBZ)
Katarzyna Hołowińska
- Katedra Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu
Inne wersje tytułuZróżnicowanie wspomagających metod nauczania informatyki w biznesie oferowanych przez wybrane portale edukacyjne
Tytuł czasopisma/seriiInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Rok wydania2018
Nr2 (48)
Paginacja54-66
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimeducational methods, e-portals, effective education
Słowa kluczowe w języku angielskimmetody edukacji, e-portale, efektywna edukacja
Streszczenie w języku polskimNowadays Internet technologies are becoming more capable of supporting traditional ways of teaching. Education portals in particular offer lessons in various domains as supportive means for experienced tutors to deliver knowledge to students. The aim of this study is to present the solutions offered by various educational centres and to analyse supportive methods of teaching. The paper presents. A discussion about the approaches to the formulation of a list of teaching methods supporting traditional lessons. The next part is devoted to an overview of selected educational portals offering courses in the business informatics area. Then the paper concerns the comparison of the applied methods of teaching which support classic lessons. The utility of particular methods in teaching selected courses is demonstrated and evaluated according to the defined survey assumptions. Finally, suggestions concerning the hybridisation of various supporting teaching methods are proposed.
DOIDOI:10.15611/ie.2018.2.04
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Owoc_Holowinska_Differentiation_of_supporting_methods.pdf 3,12 MB
Punktacja (całkowita)12
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 18-02-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 12.0, 18-02-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*2 (2020-09-26)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót