Sprawność organizacji – konfrontacja dorobku teoretycznego i percepcji menedżerów

Witold Kowal

Abstract

One of the basic problems of economics and management is the discussion on the essence of evaluations based on the categories of efficiency and effectiveness. Both concepts are interpreted differently. Most often, they are defined as complementary categories. Together they reflect the problem of the synthetic evaluation (assessment) of human activities or organization. A lot of times they are interpreted separately and from quite different points of view. The purpose of the publication is an attempt to synthesize the results of the interpretation of categories related to the assessment of organizations. The article will present theoretical approaches in interpretation of efficiency and effectiveness. It will also show the results of the survey of managers’ preferences for various interpretations of effectiveness and efficiency. These studies were conducted under the grant of the National Science Center. The results of the study indicate preferences for effectiveness as a category related to the evaluation of the organization.
Author Witold Kowal (ES / IM / DMM)
Witold Kowal,,
- Department of Marketing Management
Other language title versionsEffectiveness and efficiency of organization − confrontation of theoretical achievements and perceptions of managers
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No499
Pages141-150
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishocena organizacji, skuteczność organizacji, efektywność
Keywords in Englishorganization evaluation, organization effectiveness, efficiency
Abstract in PolishJednym z podstawowych problemów ekonomii i zarządzania jest dyskusja nad istotą ocen opartych na kategoriach skuteczności i efektywności. Oba pojęcia są różnie interpretowane, najczęściej jako kategorie komplementarne. Razem odzwierciedlają problem syntetycznej oceny działań człowieka lub organizacji. Niejednokrotnie interpretowane są oddzielnie i z bardzo różnych punktów widzenia. Celem publikacji jest próba syntezy dorobku odnośnie do interpretacji kategorii związanych z ocenami organizacji. W artykule zaprezentowano podejścia teoretyczne w interpretacji efektywności i skuteczności. W publikacji zostaną też przedstawione wyniki badań preferencji menedżerów do różnych interpretacji skuteczności i efektywności. Badania przeprowadzono w ramach grantu NCN. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na preferencje do skuteczności jako kategorii związanej z oceną organizacji.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.499.14
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kowal_Sprawnosc_organizacji_konfrontacja_dorobku_teoretycznego.pdf 846,32 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back