Czy podział terytorialny wymaga zmian? Inspiracja lubińska

Marian Kachniarz , Robert Raczyński , Ignacy Pięta

Abstract

Long-term perspective of the functioning of municipalities and counties provides a basis for reflection on the current territorial division of the country, from the point of view of its efficiency. The aim of the article is to reflect on the territorial division of the local level in Poland and to identify the possible directions of its evolution. The study analyzes the reports on the state of local government in Poland in terms of required territorial changes. Digressions were wasp-decorated both in a broader international context and initiatives at the local level. The analysis allowed for the formulation of the outline of the three conceptions of changes in the Polish territorial system, which can focus further discussion in this regard.
Author Marian Kachniarz (EMaT / DRE)
Marian Kachniarz,,
- Department of Regional Economy
, Robert Raczyński
Robert Raczyński,,
-
, Ignacy Pięta
Ignacy Pięta,,
-
Other language title versionsDo the Territorial Divisions Require Change? The Lubin Inspiration
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No490
Pages78-89
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkonsolidacja, efekt skali, samorząd terytorialny, reforma
Keywords in Englishconsolidation, effect of scale, local government, reform
Abstract in PolishWieloletnia perspektywa funkcjonowania gmin i powiatów daje podstawy do refleksji nad obecnym podziałem terytorialnym kraju, z punktu widzenia jego sprawności. Celem artykułu jest próba refleksji nad podziałem terytorialnym szczebla lokalnego w Polsce i wskazanie możliwych kierunków jego ewolucji. W pracy dokonano analizy raportów o stanie samorządności w Polsce w zakresie postulatów zmian w układzie terytorialnym. Dywagacje te zostały osadzone zarówno w szerszym międzynarodowym kontekście jak i inicjatywach podejmowanych na szczeblu lokalnym. W tym pierwszym przypadku przeanalizowano trendy i efekty reform na świecie. W drugim zaś przedstawiono case study miasta Lubina. Przeprowadzone analizy pozwoliły na sformułowanie zarysu trzech koncepcji zmian w układzie terytorialnym Polski, który może ogniskować dalszą dyskusję w tym zakresie.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.490.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43943
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kachniarz_Raczynski_Pieta_Czy_podzial_terytorialny_wymaga_zmian.pdf 438,37 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back