Wyzwania dla konkurencyjności regionów wobec strategii "Europa 2020" na przykładzie Dolnego Śląska

Ewa Szostak

Abstract

The strategy "Europe2020" set a new targets for raising competitiveness a nd accelerate the development of regions and countries of the EU. This is reflected in the records of strategic and program documents regions, representing, among others, the basis for obtaining European funding for the period 2014 - 2020. For the Lower Si lesia (DS) achieve the objectives of the strategy can provide incentives growth and competitiveness in the country and in Europe. In the article presents an analysis of documents and statistical data available allowing the assessment the degree of implemen tation of the Strategy Europe 2020 and increase the competitiveness of the region
Author Ewa Szostak (ES / DEPaERS)
Ewa Szostak,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Pages615-626
Publication size in sheets0.55
Book Grynia Alina (eds.): Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, 2015, Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, ISBN 9786099547268, 679 p.
Keywords in Englishregional development, innovation, competitiveness
Abstract in PolishStrategia „Europa2020” wyznaczyła nowe cele w zakresie podnoszenia konkurencyjności i przyspieszenia rozwoju regionów i krajów UE. Znalazło to odzwierciedlenie w zapisach dokumentów strategicznych i programowych regionów, stanowiących m.in. podstawę pozyskiwania środków europejskich na okr es 2014 – 2020. Dla Dolnego Śląska (DŚ) realizacja celów strategii może stanowić bodziec rozwoju i wzrostu konkurencyjności w kraju i Europie. W artykule dokonano analizy dokumentów oraz dostępnych danych statystycznych umożliwiających ocenę stopnia realiz acji założeń Strategii Europa 2020 i wzrostu konkurencyjności regionu
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 02-07-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back