Konwergencja realna w strefie euro

Jan Borowiec

Abstract

The aim of this paper is to present effects of the real convergence in the euro area in the period 1999-2017, and the role of its factors. This convergence has been defined as a process of equation of the GDP per capita levels. Factors taken into consideration in the study are: productivity of a production factors, investment, quality of the institutions, governance quality, innovativeness of the economy, product market regulations, and degree of capital markets development. A regression analysis has been used in the research. Conclusions are as follows: a) differences in the GDP per capita levels decreased significantly in the euro area; b) there is a clear relation between the level of GDP per capita and real convergence factors; c) innovativeness of the economy is the most important factor of real convergence; d) the role of the other factors is lower, but important; e) results of the analysis should be interpreted with caution because of little number of observations and imperfection of indicators
Author Jan Borowiec (ES / DEPaERS)
Jan Borowiec,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Other language title versionsReal convergence in the euro area
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No539
Pages31-39
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishintegracja gospodarcza, konwergencja realna, strefa euro
Keywords in Englisheconomic integration, real convergence, euro area
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie efektów konwergencji realnej w strefie euro w latach 1999-2017 oraz roli jej czynników. Konwergencja ta została zdefiniowana jako proces wyrównywania się poziomów PKB per capita. Czynnikami uwzględnionymi w badaniach są: wydajność czynników produkcji, inwestycje, jakość instytucji, jakość rządzenia, kapitał ludzki, innowacyjność gospodarki, regulacje rynków produktów oraz stopień rozwoju rynków kapitałowych. W badaniach zastosowano analizę regresji. Konkluzje są następujące: a) różnice w poziomach PKB per capita znacznie zmniejszyły się w strefie euro; b) istnieje wyraźny związek między poziomem PKB per capita a czynnikami konwergencji realnej; c) najważniejszym czynnikiem konwergencji realnej jest innowacyjność gospodarki; d) rola pozostałych czynników jest mniejsza, ale ważna; e) wyniki badań należy ostrożnie interpretować ze względu na niewielką liczbę obserwacji i niedoskonałość wskaźników
DOIDOI:10.15611/pn.2018.539.03
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/126113
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Borowiec_Konwergencja_realna_w strefie_Euro.pdf 776,44 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back