Finansowe preferencje w gminnej praktyce samorządowej

Marek Obrębalski

Abstract

Financial preferences are due to their specificity among the most effective tools used by the impact of local self-government authorities. The usage of these preferences is the domain of constitutive and executive organs of communes. Local authorities for the practical usage of the permissions in this area, however, come up with a large dose of scepticism. They come into contact with a lot of dilemmas due to flaws in law, the lack of an unambiguous interpretation, the pressure of local communities and the media, concerns about the value of arbitrary decisions, etc. These problems in many cases not only hinder taking appropriate decisions, but sometimes are even a barrier in this sphere. An important dilemma of local authorities is especially to decide on diminishing own incomes to their budgets in the face of social pressure for increasing amounts of expenditure to meet the collective needs of the local community
Author Marek Obrębalski (EMaT / DRE / ZGL)
Marek Obrębalski,,
- Zakład Gospodarki Lokalnej
Other language title versionsFinancial preferences in communal self-governance practice
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No477
Pages192-206
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishbudżet samorządowy, preferencje finansowe, wspólnota samorządowa, po¬trzeby społeczne, wydatki publiczne, naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Keywords in Englishself-governed budget, financial preferences, self-governed community, social needs, public expenditure, violation of public finance discipline
Abstract in PolishPreferencje finansowe są z uwagi na ich specyfikę jednymi z najbardziej efektywnych narzędzi oddziaływania wykorzystywanych przez lokalne władze samorządowe. Stosowanie tych preferencji jest domeną organów stanowiących i wykonawczych gmin. Władze samorządowe do praktycznego wykorzystywania uprawnień w tym zakresie podchodzą jednak z dużą dozą sceptycyzmu. Stykają się bowiem z wieloma dylematami wynikającymi z niedoskonałości prawa, braku jednoznacznych interpretacji, presji lokalnych społeczności i mediów, obaw co do wartości arbitralnych rozstrzygnięć itd. Problemy te w wielu przypadkach nie tylko utrudniają podejmowanie odpowiednich decyzji, ale niekiedy wręcz stanowią barierę w tym zakresie. Istotnym dylematem władz samorządowych jest zwłaszcza podjęcie decyzji o uszczupleniu dochodów własnych budżetów wobec społecznej presji ukierunkowanej na przeznaczanie coraz większych kwot wydatków na zaspokojenie zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności
DOIDOI:10.15611/pn.2017.477.19
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41532
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Obrebalski_Finansowe_preferencje_w_gminnej_praktyce.pdf 464,46 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back