Zakat w heterodoksyjnym ujęciu partnerstwa publiczno-prywatnego

Hanna Kociemska

Abstract

The purpose of this article is to verify the hypothesis of the existence of the theoretical possibility of applying the Zakat levy in heterodox public finances, on the example of public-private partnership (PPP). PPP is a key tool for achieving the convergence process, understood as the penetration of selected elements of conventional finance and Islamic finance for the investment and delivery of public goods on the basis of a long-term PPP contract. The heterodox approach to public finance, based on the proposed pillars, leads to a consensus between the objectives of private investors, such as maximizing profitability and corporate social responsibility, and the objectives of public entities, such as providing adequate quantity and quality of public goods. Zakat on the commercial assets of a special purpose vehicle in PPP may be part of regional economic and social policy in the implementation of PPP projects, in conventional, islamic, political and economic conditions. At the same time, the proposed construction of Zakat is an important element of the heterodox approach to public finance. The main research method used in the research are broad literature studies.
Author Hanna Kociemska (ES / DF)
Hanna Kociemska,,
- Department of Finance
Other language title versionsZakat in public private partnership heterodox approach
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No485
Pages230-239
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdanina Zakat, partnerstwo publiczno-prywatne, ujęcie heterodoksyjne, finanse publiczne
Keywords in Englishpublic private partnership, Zakat, heterodox approach, islamic finance, conventional finance
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest weryfikacja hipotezy o istnieniu teoretycznej możliwości stosowania daniny Zakat w ujęciu heterodoksyjnym finansów publicznych, na przykładzie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). PPP jest kluczowym narzędziem służącym osiągnięciu procesu konwergencji, rozumianej jako przenikanie wybranych elementów finansów konwencjonalnych oraz finansów islamskich dla realizacji inwestycji i dostarczania dóbr publicznych na podstawie długoterminowej umowy w PPP. Ujęcie heterodoksyjne w finansach publicznych, bazujące na proponowanych filarach, prowadzi do osiągnięcia konsensusu pomiędzy celami inwestorów prywatnych, tj. maksymalizacji zysku oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, oraz celami podmiotów publicznych, tj. dostarczaniu odpowiedniej ilości i jakości dóbr publicznych. Danina Zakat od aktywów handlowych spółki celowej w PPP może stanowić element regionalnej polityki ekonomicznej i społecznej w realizacji projektów PPP, w konwencjonalno-islamskich uwarunkowaniach społecznych, politycznych, gospodarczych. Jednocześnie proponowana konstrukcja omawianej daniny stanowi istotny element podejścia heterodoksyjnego w finansach publicznych. Główną metodą badawczą stosowaną w pracy są studia literaturowe.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.485.18
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43357
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kociemska_Zakat_w_heterodoksyjnym_ujeciu_partnerstwa.pdf 329,42 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nr:Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back