Koszty a efektywność opodatkowania wyniku finansowego

Michał Poszwa

Abstract

The purpose of this article is to analyze the impact of costs on the efficiency of the tax burden. Income tax expense is based on income that may be higher or lower than gross profit. This situation is the main reason for increasing or decreasing the effective rate relative to the nominal rate of income tax. On the other hand, the information about the effective charging of the financial result allows a stakeholder to evaluate the activity of the entity. The paper uses the method of analyzing the literature of the subject and legal regulations concerning the taxation of the result obtained in the business activity as well as the information disclosed in the financial statements. As a result of these considerations, the effect of the specificity of tax costs on tax efficiency is determined. This specificity refers to the range of costs recognized in the tax account and the accounting period in which the costs are included in the account. Discrepancies in accounting and tax expense result in permanent or temporary consequences for the effective rate of taxation.
Author Michał Poszwa (MISaF / IR / KRC)
Michał Poszwa,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsCosts vs. efficiency of tax result taxation
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No480
Pages119-127
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishefektywna stawka opodatkowania, koszty uzyskania przychodów, rachunek podatkowy
Keywords in Englisheffective tax rate, tax dedactible revenues, tax bill
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza wpływu kosztów na efektywność obciążenia wyniku finansowego podatkiem dochodowym. Podatek dochodowy obciążający wynik finansowy ustalany jest od dochodu, który może być wyższy lub niższy niż zysk brutto. Taka sytuacja stanowi główną przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia stawki efektywnej względem nominalnej stawki podatku dochodowego. Z kolei informacja o efektywnym obciążeniu wyniku finansowego pozwala na ocenę działalności jednostki przez interesariuszy. W opracowaniu zastosowano metodę analizy literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych dotyczących opodatkowania wyniku osiąganego w działalności gospodarczej, a także przepisów dotyczących zakresu informacji ujawnianych w sprawozdaniu finansowym. Rezultatem przedstawionych rozważań jest określenie wpływu specyfiki kosztów podatkowych na efektywność opodatkowania. Specyfika ta dotyczy zakresu kosztów uznawanych w rachunku podatkowym oraz okresu rozliczeniowego, w którym koszty są uwzględniane w rachunku. Rozbieżności dotyczące kosztów w rachunku księgowym i podatkowym skutkują trwałymi lub przejściowymi konsekwencjami dotyczącymi wysokości efektywnej stopy opodatkowania.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.480.11
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42589
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Poszwa_Koszty_a_efektywnosc_opodatkowania_wyniku.pdf 639,59 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back