Bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu globalizacji

Joanna Michalczyk

Abstract

Food security is one of the most important social needs. In the hierarchy of basic needs according to Maslow, it is represented by two basic categories – striving to satisfy the hunger and desire of a sense of security. The particular importance of the need to maintain food security lies not only in their effect on the quality of human existence, but also in its significant connections with other categories of security (also strongly felt by society), such as economic, energetic, social and ecological security. The article aims to identify the essence of the problem of food security and to link it with the glob alization process. The determinants responsible for the escalation of the problem are presented. There are also shown the remedial actions of international character and the most common systems and standards to ensure food safety throughout the production chain. In the study, a typical research method of economic sciences was used, i. e. the analysis of literature. The analysed phenomena, typical of contemporary globalization, caused that actions on food safety must be subject to current confrontation with changing environment and be implemented not only nationally, but especially on the international level. In connection with the ongoing process of liberalization of trade, borders for transported goods, including food, have been obliterated. For this reason, it is extremely important to develop systems and solutions for inspection and labelling of food products to prevent the uncontrolled spread of diseases and similar threats. In addition to the health dimension, the other two, i. e. physical and economic accessibility, are of great importance for the preservation of food security.
Author Joanna Michalczyk (ES / DIER)
Joanna Michalczyk,,
- Department of International Economic Relations
Journal seriesEkonomia, ISSN 2080-5977, e-ISSN 2449-9757, (0 pkt)
Issue year2012
No1 (18)
Pages9-23
Keywords in Polishglobalizacja, bezpieczeństwo żywnościowe, działania międzynarodowe
Keywords in Englishglobalization, food security, international actions
Abstract in PolishBezpieczeństwo żywnościowe należy do najważniejszych potrzeb społecznych. W hierarchii potrzeb podstawowych według Maslowa odpowiadają mu dwie podstawowe kategorie – dążenie do zaspokojenia głodu oraz chęć poczucia bezpieczeństwa. Szczególne znaczenie potrzeby zachowania bezpieczeństwa żywnościowego tkwi nie tylko we wpływie na jakość egzystencji człowieka, ale również w istotnym powiązaniu jej z innymi kategoriami bezpieczeństwa (także silnie odczuwanymi przez społeczeństwo), jak bezpieczeństwo ekonomiczne, energetyczne, socjalne i ekologiczne. Celem artykułu jest wskazanie istoty problemu bezpieczeństwa żywnościowego i powiązanie go z procesem globalizacji. Przedstawiono determinanty odpowiedzialne za eskalację tego problemu. Ukazane są również działania zaradcze o charakterze międzynarodowym oraz najbardziej powszechne systemy i standardy zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu produkcyjnym. W opracowaniu wykorzystano typową dla nauk ekonomicznych metodę badawczą, tj. analizę literatury. Przytoczone zjawiska charakterystyczne dla współczesnej globalizacji sprawiły, że działania w za kresie bezpieczeństwa żywności muszą podlegać bieżącej konfrontacji ze zmieniającym się otoczeniem oraz być realizowane nie tylko na szczeblu krajowym, ale przede wszystkim międzynarodowym. W związku z postępującym procesem liberalizacji handlu granice państwowe dla przewożonych towarów, w tym żywności, uległy zatarciu. Z tego też powodu niezmiernie ważne jest opracowanie systemów i rozwiązań w zakresie kontroli i oznakowania produktów rolno-spożywczych w celu przeciwdziałania niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się chorób i podobnych zagrożeń. Obok wymiaru zdrowotnego niemałe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa żywnościowego mają dwa pozostałe, tj. fizyczna i ekonomiczna dostępność.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*22 (2020-09-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back