Ekoinnowacyjność i zrównoważony rozwój ekoklastrów w kontekście koncepcji klastrów energii

Krystyna Moszkowicz , Bogusław Bembenek

Abstract

The article characterises activity of Polish eco-clusters to a certain degree using renewable energy sources in the context of a legally determined concept of energy clusters. It emphasizes that eco-innovativeness and eco-development, as their key attributes, contribute to the creation of green economy. It is indicated by the strategic objectives of eco-clusters, namely: growth of competitiveness and innovativeness of local economy, increase in energy security, improvement of energy efficiency, minimisation of negative influence of energy sector on natural environment and activation of poorly developed regions. In view of the fact that investments related to green economy are capital intensive, they require local partnership and public support. The conducted desk research indicates that the necessity of meeting the European Union requirements in the area of utilising renewable energy sources stimulates the development of energy clusters basing on strategic potential and experience of eco-clusters.
Author Krystyna Moszkowicz (ES / DSMa)
Krystyna Moszkowicz,,
- Department of Strategic Management
, Bogusław Bembenek
Bogusław Bembenek,,
-
Other language title versionsEco-Innovativeness and Sustainable Development of Eco-Clusters – in the Context of Energy Cluster Concept
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No491
Pages294-307
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishklaster, energia, ekoinnowacja, zrównoważony rozwój.
Keywords in Englishcluster, energy, eco-innovation, sustainable development
Abstract in PolishW artykule scharakteryzowano aktywność ekoklastrów w Polsce, wykorzystujących w różnym stopniu odnawialne źródła energii w kontekście prawnie określonej koncepcji klastrów energii. Podkreślono, że ekoinnowacyjność i zrównoważony rozwój jako ich kluczowe atrybuty przyczyniają się do kształtowania zielonej gospodarki. Świadczą o tym cele strategiczne ekoklastrów: wzrost konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, poprawa efektywności energetycznej, minimalizowanie negatywnego oddziaływania sektora energetyki na środowisko naturalne, aktywizacja regionów słabo rozwiniętych. Ponieważ inwestycje związane z zieloną gospodarką są kapitałochłonne, wymagają partnerstwa lokalnego i wsparcia publicznego. Przeprowadzone badania desk research wykazują, że konieczność sprostania wymogom UE w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii stymuluje do rozwoju klastrów energii w oparciu o dotychczasowy potencjał strategiczny i doświadczenia ekoklastrów.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.491.28
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43996
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Moszkowicz_Bembenek_Ekoinnowacyjnosc_i_zrownowazony_rozwoj_ekoklastrow.pdf 1,79 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back