Problemy multikulturowe w biznesie międzynarodowym

Przemysław Skulski

Abstract

The beginning of the 21st century has brought about instability in many areas that affects security, business conditions, and social relations. Emerging turbulences are often referred to the idea of multiculturalism. This concept is interpreted and evaluated in a very different way, becoming the focus of many contemporary disputes on different levels (political, social, economic). In international business perspective, multiculturalism, like most phenomena, should be considered in the category of opportunities and threats to the development of the company. Cultural diversity is not to be feared, but to know it, to achieve better results. These activities are undertaken in order to know and understand cultural differences, such as cultural trainings or psychic distances to foreign countries. It should also be noted that in the context of political and social incidents that have been observed in recent years (the influx of refugees into Europe, the threat of terrorist attacks), the idea of multiculturalism is being criticized. It seems that it requires a deep correction, especially in its European version, which can also have a significant impact on business operations.
Author Przemysław Skulski (ES / IE / DMa)
Przemysław Skulski,,
- Department of Macroeconomics
Other language title versionsMulti-cultural problems in international business
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No4 (16)
Pages22-35
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishwielokulturowość, korporacje transnarodowe
Keywords in Englishmulticulturalism, transnational corporations
Abstract in PolishBrak stabilności charakterystyczny dla pierwszych dwóch dekad XXI wieku często wiązany jest ze zjawiskiem wielokulturowości. Pojęcie to jest interpretowane i oceniane w bardzo różny sposób, stając się osią wielu współczesnych sporów. Z perspektywy biznesu międzynarodowego multikulturalizm, podobnie jak większość zjawisk, należy rozpatrywać w kategorii szans i zagrożeń dla rozwoju firmy. Różnorodności kulturowej nie należy się obawiać, trzeba ją poznać, co pozwala na osiąganie lepszych efektów. Służą temu działania podejmowane w celu poznania i zrozumienia różnic kulturowych, takie jak treningi kulturowe czy badanie dystansu psychicznego do zagranicy. Należy także zwrócić uwagę, że w kontekście wydarzeń politycznych i społecznych, jakie obserwuje się w ostatnich latach (napływ uchodźców do Europy, zagrożenie atakami terrorystycznymi), idea multikulturowości spotyka się z krytyką. Wydaje się, że rzeczywiście wymaga ona głębokiej korekty, szczególnie w jej europejskim wydaniu, co może także istotnie wpłynąć na prowadzone działania biznesowe.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.4.02
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Skulski_Problemy_multikulturowe_w_biznesie_miedzynarodowym.pdf 949,55 KB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back