Problemy standaryzacji i adaptacji oferty podmiotów sektora kreatywnego w warunkach umiędzynarodowienia

Magdalena Sobocińska

Abstract

Creative sector is characterised by considerable complexity that results from multitude of categories associated with culture and creativity. It also represents diversity of goals formulated by entities included in this sector, multitude of their ownership types, and applied organisational and legal solutions. The entities of creative sector generate economic values, and non-economic values that are equally important, or sometimes even more important. They may constitute the basis for development of other values, including also economic ones. Growing internationalisation is one of development trends of creative sector. The goal of the paper is to identification determinants and possibilities of standardisation and adaptation of offer of creative sector entities, as well as interrelated dilemmas. Analyses conducted in the paper in particular refer to the examples of television formats.
Author Magdalena Sobocińska (ES / IM / DMR)
Magdalena Sobocińska,,
- Department of Marketing Research
Other language title versionsProblems of Standardisation and Adaptation of Offer of Creative Sector Entities in Conditions of Internationalisation
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No9 [CD]
Pages380-386
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsektor kreatywny, umiędzynarodowienie, standaryzacja i adaptacja oferty, format telewizyjny
Keywords in Englishcreative sector, internationalisation, offer standardisation and adaptation, TV format
Abstract in PolishSektor kreatywny cechuje się dużą złożonością, która wynika z wielości kategorii związanych z kulturą i twórczością oraz różnorodności celów formułowanych przez podmioty zaliczane do tego sektora, a także wielości ich form własności i stosowanych rozwiązań organizacyjno-prawnych. Podmioty sektora kreatywnego tworzą wartości ekonomiczne i równie ważne, a często nawet ważniejsze, nieekonomiczne, które mogą stanowić podstawę rozwoju innych wartości, a w tym również ekonomicznych. Jednym z kierunków rozwoju sektora kreatywnego jest jego rosnące umiędzynarodowienie. Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań oraz możliwości standaryzacji i adaptacji oferty podmiotów sektora kreatywnego, a także związanych z tym dylematów. Rozważania prowadzone w artykule odnoszone są w szczególności do przykładów formatów telewizyjnych.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back