Wybrane charakterystyki kapitału ludzkiego największych miast Polski na tle pozostałych obszarów

Alicja Grześkowiak

Abstract

The article presents selected characteristics of the human capital related to the level of education, the labor market, some key competences and the participation in lifelong learning. Various sources of data are used: information from public statistics and data from nationwide surveys – Social Diagnosis and the survey on Human Capital in Poland. The indicators are presented using a comparative approach – large cities of Poland in relation to other areas. The changes are evaluated by measures of the dynamics. The analysis allows for the identification of substantial regularities. Firstly, large cities are characterized by higher values of all the considered characteristics, with a clear predominance of the five largest cities. Secondly, there are positive changes in all aspects of the human capital, but no common pattern may be identified.
Author Alicja Grześkowiak (MISaF / IZM / KEBO)
Alicja Grześkowiak,,
- Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych
Other language title versionsSelected characteristics of the human capital in the biggest cities in Poland in comparison with other areas
Journal seriesSpołeczeństwo i Ekonomia, ISSN 2353-8937, e-ISSN 2449-979X, (B 9 pkt)
Issue year2017
No1 (7)
Pages7-21
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishkapitał ludzki, kompetencje, miasta
Keywords in Englishhuman capital, competences, cities
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wybrane charakterystyki kapitału ludzkiego związane z poziomem wykształcenia, rynkiem pracy, zasobami kompetencji kluczowych oraz uczestnictwem w kształceniu przez całe życie. Wykorzystano różne źródła danych: informacje ze statystyki publicznej oraz dane pochodzące z ogólnopolskich badań sondażowych – Diagnozy Społecznej i Bilansu Kapitału Ludzkiego. Zaprezentowano kształtowanie się wskaźników, stosując podejście porównawcze – duże miasta Polski w odniesieniu do pozostałych obszarów. Oceniono zachodzące zmiany, wykorzystując miary dynamiki. Przeprowadzona analiza pozwala wskazać zasadnicze prawidłowości. Po pierwsze, duże miasta odznaczają się wyższymi wartościami wszystkich rozpatrywanych charakterystyk, przy czym występuje wyraźna przewaga pięciu największych ośrodków. Po drugie, zachodzą pozytywne zmiany w zakresie wszystkich rozpatrywanych aspektów kapitału ludzkiego, ale nie według jednolitego wzorca.
DOIDOI:10.15611/sie.2017.1.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44444
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Grzeskowiak_Wybrane_charakterystyki_kapitalu_ludzkiego.pdf 786,35 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back