CSR reports in the 21st century: Has time of stories, fables and legends elapsed?

Zbigniew Antczak

Abstract

The purpose of the research was confronting corporate declarations in the CSR area with their numerous unethical practices for which information was found in various media. The study is unique because there are no critical analyzes based on empirical studies. The following research methods were used, among others: content analysis, network analysis, archival analysis, case study, targeted selection, random selection, evaluation, document research, monitoring, observation, triangulation and expert selection. Conclusions from the results of research: globalization of conducting business, at breaking the relationship between the owner (owners, shareholders), managers and employees (contractors, as part of outsourcing: subcontractors) de facto led to a total lack of accountability to society (and/or the state). In the axiological sphere, it found expression in a radical transformation of value systems and focusing on profit, and perception of greed as virtue
Author Zbigniew Antczak (MISaF / IOaM / KZK)
Zbigniew Antczak,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
Other language title versionsRaporty CSR w XXI wieku: czy minął czas bajek, baśni i legend?
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No520
Pages9-21
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishraporty CSR, etyka, społeczna odpowiedzialność biznesu, kryzys wartości, aksjologia
Keywords in EnglishCSR reports, ethics, corporate social responsibility, crisis of values, axiology
Abstract in PolishCelem badań było skonfrontowanie deklaracji korporacji w obszarze CSR z ich licznymi nieetycznymi praktykami, o których informacje znaleziono w różnorodnych mediach. Przeprowadzone badanie jest unikalne, gdyż brakuje krytycznych analiz bazujących na badaniach empirycznych. W badaniach użyto m.in. następujących metod badawczych: analiz treści, analiz sieciowych, analiz archiwalnych, case study, doboru celowego, doboru losowego, ewaluacji, badania dokumentów, monitorowania, obserwacja, triangulacji i wyborów ekspertów. Wnioski z wyników badań: globalizacja prowadzenia biznesu, zerwanie relacji pomiędzy właścicielem (właścicielami, udziałowcami), menedżerami i pracownikami (kontrahenci, jako część outsourcingu: podwykonawcy) doprowadziło de facto do całkowitego braku odpowiedzialności przed społeczeństwem (i/lub stan). W sferze aksjologicznej znalazło wyraz w radykalnej transformacji systemów wartości i skupieniu się na zysku, a postrzeganie chciwości jako cnoty
DOIDOI:10.15611/pn.2018.520.01
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Antczak_Z_CSR_Reports_In_The_21st_Century_2018.pdf 986,64 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back