Modele dojrzałości a modele doskonałości. Niezależność czy współzależność na drodze do rozwoju organizacji

Joanna Martusewicz , Witold Szumowski

Abstract

The authors of present article indicate the phenomenon of two types of models functioning in theory and practice of management – the maturity and excellence models of the organizations and related problem of their interdependence. The aim of the article is to define the elements that are common and differentiating these two types of models. A comparative analysis based on a systematic literature review was used as a research method. On this basis, the authors indicate elements typical for the construction of the aforementioned types of models and then indicate those elements that are common and differentiating them. The authors conclude that combining these models in organizational practice by identification the level of the organization's maturity using the maturity model and then developing it with the model of excellence, should reduce time and costs on the way to excellence. Further research directions in this area are primarily an attempt to identify interdependencies between models in both the short and long-term functioning in the organization. Such research would fill the gap and at the same time be a response to criticism of these concepts Thus, it would enable enrichment by a strategic dimension, which is of fundamental importance to any organization
Author Joanna Martusewicz (MISaF / IOaM / KPSZ)
Joanna Martusewicz,,
- Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
, Witold Szumowski (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Witold Szumowski,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, [Organization and Management], ISSN 0137-5466, e-ISSN 2300-2530, (B 14 pkt)
Issue year2018
No1 (180)
Pages63-78
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishmodele dojrzałości, modele doskonałości, współzależność, efektywność
Keywords in Englishmaturity models, excellence models, interdependence, efficiency
Abstract in PolishAutorzy niniejszego artykułu zwracają uwagę na zjawisko funkcjonujących w teorii i praktyce zarządzania dwóch typów modeli – dojrzałości oraz doskonałości organizacji oraz związanyz tym problem ich współzależności. Mając to na względzie, formułowany jest cel artykułu,jakim jest określenie elementów wspólnych oraz różnicujących te dwa typy modeli. Jako metodę badawczą wykorzystano analizę porównawczą na podstawie systematycznego przeglądu literaturowego. Na tej podstawie autorzy wskazują na elementy typowe dla konstrukcji wymienionych typów modeli, a następnie wskazują te elementy, które są dla nich wspólne oraz je różnicujące. Autorzy dochodzą do wniosku, iż połączenie tych modeli w praktyce organizacyjnej przez zbadanie poziomu dojrzałości organizacji za pomocą modelu dojrzałości i następnie doskonalenie jej za pomocą modelu doskonałości powinno skrócić czas i koszty.. Dalsze kierunki badań w tym obszarze to przede wszystkim próba zidentyfikowania występujących współzależności między modelami zarówno w krótkim, jak i długim okresie funkcjonowania w organizacji. Takie badania wypełniłyby lukę, a jednocześnie byłyby odpowiedzią na krytykę tych koncepcji. Tym samym umożliwiłoby wzbogacenie o wymiar strategiczny, co ma fundamentalne znaczenie dla każdej organizacji
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_NR_1_(180).pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*9 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back