Nowe mechanizmy dystrybucji środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w świetle teorii kosztów transakcyjnych

Marcin Kępa

Abstract

Civil service, responsible in accordance with the union politicians for the distribution of financial means from the budget of the European Union (the EU), to the domestic level, took a new initiative in frames of financial programming established for the years 2014–2020. Its aim is turning away the market trends on the level of the market of training services of developmental character (directed at the SME sector), by creating demand-induced systems in the process of the public aid. Stimulating the demand-induced side of the market of developmental services is a purpose of the enterprise with using new demand-induced mechanisms (vouchers and promises). The action will let, to the greater degree, judge the real demand on the training market and ”to privatize” the prices of provided services, awarding a bonus to the quality of the product. A research purpose is a presentation of the new, orientated to the maximization of the real demand, approach to public serving provided by the civil service, in the financial prospect of 2014–2020. The article presents institutional frames in which the distribution of these means will take place, and the meaning of the institution for the development of businesses stimulated by the public aid. The evaluation of the new mechanism of distribution of financial means in ESF will be conducted from a point of view of transaction costs and the theory of regulation. Theoretical background of the research will constitute the New Institutional Economy, which notional apparatus will be used for describing and explaining phenomena and economic processes bound with the expenditure of the union co-financing, directed to the development of the human capital in SMEs
Author Marcin Kępa (ES / DMaIE)
Marcin Kępa,,
- Department of Microeconomics and Institutional Economics
Other language title versionsNew mechanisms of distribution of financial means from the European Social Fund in the light of the theory of transaction costs
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No405
Pages173-183
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkoszty transakcyjne, voucher, projekt europejski, urynkowienie usług
Keywords in Englishtransaction costs, voucher, European project, marketized services
Abstract in PolishAdministracja rządowa, odpowiedzialna za zgodną z politykami unijnymi dystrybucję środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej (UE) na poziom krajowy, podjęła w ramach programowania finansowego ustalonego na lata 2014–2020 nową inicjatywę. Jej zadaniem jest odwrócenie tendencji rynkowych na rynku usług szkoleniowych o charakterze rozwojowym (skierowanych do sektora MMŚP), poprzez tworzenie systemów popytowych w procesie dystrybucji pomocy publicznej. Celem przedsięwzięcia jest pobudzenie strony popytowej rynku usług rozwojowych z wykorzystaniem nowych mechanizmów (vouchery i promesy). Pozwoli to w większym stopniu ocenić realny popyt na rynku szkoleniowym oraz „urynkowić” ceny świadczonych usług, premiując jakość produktu. Celem artykułu jest prezentacja nowego, zorientowanego na maksymalizację realnego popytu, podejścia do świadczenia usług publicznych przez administrację, w perspektywie finansowej 2014–2020. Przedstawione zostaną ramy instytucjonalne, w których odbywać się będzie dystrybucja tych środków, oraz znaczenie instytucji dla rozwoju stymulowanych przez pomoc publiczną branż. Ocena nowego mechanizmu dystrybucji środków finansowych z EFS zostanie przeprowadzona z punktu widzenia kosztów transakcyjnych i teorii regulacji. Teoretyczne tło badawcze stanowić będzie Nowa Ekonomia Instytucjonalna, której aparat pojęciowy zostanie wykorzystany do opisania i wyjaśniania zjawisk, a także procesów gospodarczych związanych z wydatkowaniem współfinansowania unijnego ukierunkowanego na rozwój kapitału ludzkiego w MMŚP
DOIDOI:10.15611/pn.2015.405.12
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/34188
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kepa_Nowe_mechanizmy_dystrybucji_srodkow_finansowych.pdf 1,36 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrInstytucje w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back