Trzeci sektor w Europie wobec deficytu demokratycznego w dobie integracji i globalizacji

Małgorzata Domiter , Anna Marciszewska

Abstract

Models of the third sector reflect the characteristic for a given society “traditions of relations between the state and society and between the third sector and the entire econom”y. The observation and analysis of the constantly developing processes of regional integration and globalization indicate that they strongly affect democracy. This influence is mainly caused by the emergence of new global entities, which are undoubtedly international corporations. The rise of them caused a relative decline in the role of states. These processes also lead to the weakening of democracy mechanisms, both locally and globally. The aim of the article is: 1) indication that new global entities can also include NGOs, 2) examination of the strength and importance of the so-called legitimacy of democratic non-governmental organizations, 3) defining the role of non-governmental organizations in building democratic order in internal and international relations.
Author Małgorzata Domiter (ES / DIER)
Małgorzata Domiter,,
- Department of International Economic Relations
, Anna Marciszewska (ES / DEaOE)
Anna Marciszewska,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsThe third sector in Europe in relation to the democratic deficit in the era of integration and globalization
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2018
No1 (17)
Pages68-81
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishglobalizacja, demokracja, podmioty globalne, organizacje pozarządowe legitymacja demokratyczna organizacji pozarządowych
Keywords in Englishglobalization, democracy, global entities, non-governmental organizations, the legitimacy of democratic non-governmental organizations
Abstract in PolishModele trzeciego sektora odwzorowują charakterystyczne dla danego społeczeństwa tradycje relacji między państwem a społeczeństwem i między trzecim sektorem a całą gospodarką. Obserwacja i analiza nieustannie rozwijających się procesów integracji regionalnej i globalizacji wskazuje, że bardzo silnie oddziałują one na demokrację. Wpływ ten wywołany jest przede wszystkim pojawieniem się nowych podmiotów o charakterze globalnym, jakimi są bezsprzecznie korporacje międzynarodowe. Powstanie ich wywołało relatywny spadek roli państw. Procesy te prowadzą także do osłabiania mechanizmów demokracji w wymiarze zarówno lokalnym, jak i globalnym. Celami artykułu były: 1) wskazanie, że do nowych podmiotów globalnych można zaliczyć także organizacje pozarządowe, 2) zbadanie siły i znaczenia tzw. legitymacji demokratycznej organizacji pozarządowych, 3) określenie roli organizacji pozarządowych w budowaniu demokratyczności ładu w stosunkach wewnętrznych oraz międzynarodowych.
DOIDOI:10.15611/e21.2018.1.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/52710
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Domiter_Marciszewska_Trzeci_sektor_w_Europie_wobec_deficytu.pdf 795,07 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back