Wykorzystanie klasyfikacji dynamicznej do identyfikacji wrażliwości na kryzys ekonomiczny unijnych regionów szczebla NUTS 2

Małgorzata Markowska , Danuta Strahl

Abstract

The assessment of economic crisis can cover both, macroeconomic level and intermediate ones (enterprises and regions). Each of the mentioned assessment perspectives has its individual specificity defining factors and determinants of vulnerability to crisis. The article attempts to identify the European Union Member States’ regions vulnerable to crisis phenomena. The classification covers EU regions at NUTS 2 level in terms of the adapted identifiers of vulnerability to crisis. The period 2006-2011 was analysed. Dynamic approach was applied, which assumed that the same studied objects (regions) were repeatedly present in the set subject to classification and were referred to as separate taxonomic units (object-periods) – due to the realization of characteristics’ values in the subsequent years. Such an approach allowed the assessment of changes in assigning regions to particular classes over time. Four groups of regions were identified: regions resilient to crisis, permanently vulnerable, “coping with the crisis” and outliers
Author Małgorzata Markowska (EMaT / DRE / ZEAR)
Małgorzata Markowska,,
- Zakład Ekonometrycznych Analiz Regionalnych
, Danuta Strahl (EMaT / DRE)
Danuta Strahl,,
- Department of Regional Economy
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No385
Pages166-177
Keywords in Polishregiony NUTS 2, klasyfikacja dynamiczna, wrażliwość na kryzys
Keywords in EnglishNUTS 2 regions, dynamic classification, vulnerability to crisis
Abstract in PolishOcena kryzysu ekonomicznego może obejmować zarówno szczebel makroe-konomiczny, jak i szczeble pośrednie (przedsiębiorstwa, regiony). Każda z wymienionych perspektyw ma swoją specyfikę, określającą czynniki i uwarunkowania wrażliwości na kry-zys. W artykule podjęto próbę identyfikacji regionów państw Unii Europejskiej wrażliwych na zjawiska kryzysowe. Przedmiotem klasyfikacji są regiony UE szczebla NUTS 2 ze względu na przyjęte identyfikatory wrażliwości na kryzys. Okres badania obejmował lata 2006-2011. Wykorzystane zostało podejście dynamiczne zakładające, iż te same obiekty badania (regiony) występują w zbiorze poddanym klasyfikacji wielokrotnie i traktowane są jako odrębne jednostki taksonomiczne (obiekto-okresy) – ze względu na realizacje wartości cech w kolejnych latach. Takie podejście umożliwiło ocenę zmian przypisania regionów do klas w czasie. Zidentyfikowano cztery grupy regionów: odporne na kryzys, trwale wrażliwe oraz „radzące sobie z kryzysem” i regiony odstające
DOIDOI:10.15611/pn.2015.385.18
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Markowska_Strahl_Wykorzystanie_klasyfikacji_dynamicznej_do_identyfikacji.pdf 2,54 MB
Score (nominal)10
Citation count*3 (2016-06-22)
Additional fields
Tyt_nrTaksonomia 25. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back