Ecologisation of consumption as a trend in consumer behaviour – implications for future research

Krystyna Mazurek-Łopacińska , Magdalena Sobocińska

Abstract

Given the challenges of the present day, the importance of knowledge about ecologisation of consumption and the possibilities of stimulating its development is increasing. Although a lot of stud- ies have been conducted in this area, there is a need to intensify and extend them to new contexts in order to explain the behaviour of consumers of green products and identify barriers to ecologi- sation of consumption. The goal of the paper is to present the determinants that shape and differ- entiate the behaviour of the consumers of eco-products as well as to identify the resulting implications for further marketing research on ecologisation of consumption. The paper is based on in-depth literature studies and the authors’ own empirical research of qualitative and quantita- tive nature, which allowed to identify the types of consumers of green products in Poland. Inte- grating the results of other research and the authors’ own case studies allowed to develop a proposal for a model approach to the studies of stimulants and destimulants of ecologisation of consumption that applies triangulation of approaches and research methods in order to provide a more detailed explanation of inconsistencies in the behaviour of consumers of green products.
Author Krystyna Mazurek-Łopacińska (ES / IM / DMR)
Krystyna Mazurek-Łopacińska,,
- Department of Marketing Research
, Magdalena Sobocińska (ES / IM / DMR)
Magdalena Sobocińska,,
- Department of Marketing Research
Other language title versionsEkologizacja konsumpcji jako trend w zachowaniach konsumenckich – implikacje dla przyszłych badań
Journal seriesInternational Business and Global Economy, [Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego], ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2018
No37
Pages409-420
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkonsumpcja produktów ekologicznych, badania marketingowe, triangulacja
Keywords in Englishconsumption of eco-products, marketing research, triangulation
Abstract in PolishZważywszy na wyzwania współczesności, rośnie znaczenie wiedzy na temat ekologizacji konsumpcji i możliwości pobudzania jej rozwoju. Chociaż przeprowadzono w tym zakresie wiele badań, występuje potrzeba ich pogłębiania i poszerzania o nowe konteksty, aby pełniej wyjaśnić zachowa- nia konsumentów produktów ekologicznych oraz zidentyfikować bariery rozwoju ekologizacji konsumpcji. Celem artykułu jest ukazanie czynników kształtujących i różnicujących zachowania konsumentów produktów ekologicznych wraz ze wskazaniem na wynikające z tego implikacje dla kolejnych badań marketingowych nad ekologizacją konsumpcji. Artykuł opiera się na pogłębionych studiach literaturowych oraz wynikach własnych badań empirycznych o charakterze jakościowym i ilościowym, które stanowiły podstawę dla wyodrębnienia typów polskich konsumentów produktów ekologicznych. Integracja wyników badań innych autorów oraz badań włas- nych pozwoliła na stworzenie propozycji modelowego ujęcia badań stymulant i destymulant ekologizacji konsumpcji, które zakłada stosowanie triangulacji podejść i metod badawczych w celu pełniejszego wyjaśnienia niespójności w postępowaniu konsumenta produktów ekologicznych.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.18.030.9403
Languageen angielski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back