Podatek rolny w gminach należących do Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2013-2015

Elżbieta Hajduga

Abstract

The purpose of the article was to present agricultural tax in individual municipalities of Wałbrzych Agglomeration over the period of three years,i.e. 2013, 2014 and 2015. The general characteristics of Wałbrzych A g- glomeration municipalities were also presented. Based on the conducted analysis it can be concluded that agricultural tax in Wałbrzych Agglomeration municipalities does not constitute any m a- jor share in the municipal income. The largest share of agricultural tax in the municipal income was recorded in Marcinowice municipality. It pr e- sented the average level of about 9% in this municipality. The share of agr i- cultural tax in the income of particular municipalities covered by Wa ł- brzych Agglomerati on is very diversified and remains in the range 0,02% – 9%. Only in eight municipalities (out of 23) the share of agricultural tax exceeded the threshold of 1%. All data used in the analysis come from the Public Information Bull e- tins (PIB) issued by the pa rticular municipalities. The basic research met h- ods used by the author were: the method of subject literature and legal acts analysis and review, as well as formal methods including graphic and tab u- lar description.
Autor Elżbieta Hajduga (EZiT / KFiR)
Elżbieta Hajduga
- Katedra Finansów i Rachunkowości
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Rok wydania2017
Tom40
Nr1
Paginacja153-167
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu było przedstawienie kształtowania się podatku rolnego w poszczególnych gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej na przestrzeni trzec h lat, tj. 2013, 2014 i 2015. Zaprezentowano również ogólną charakterystykę gmin wchodzących w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej podatek rolny nie stanowi dużego udz iału w d o- chodach gminy. Największy udział podatku rolnego w dochodach gminy wystąpił w gminie Marcinowice. Średnio w tej gminie było to ok. 9%. W Aglomeracji Wałbrzyskiej udział podatku rolnego w dochodach poszcz e- gólnych gmin jest na bardzo zróżnicowanym p oziomie i kształtuje się w przedziale od 0,02% do 9%. Tylko w ośmiu gminach (z 23) udział podatku rolnego w doc hodach gminy przekroczył próg 1 %. Wszystkie dane wykorzystane w analizie pochodzą z Biuletynów Info r- macji Publicznej (BIP) poszczególnych gmin. Podstawowymi metodami b a- dawczymi wykorzystanymi przez autorkę były: metoda analizy i krytyki lit e- ratury przedmiotu i aktów prawnych oraz metody formalne, w tym: metoda opisu graficznego i tabelarycznego.
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-40.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)6
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót