Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna a rozwój energetyki w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Andrzej Graczyk

Abstract

The aim of this paper is to assess the provisions concerning cohesion included in the 2020 Strategy for Responsible Development (with a view to 2030) and to assess the vision of the development of energy in terms of its impact on strengthening cohesion. Social cohesion is a key notion in the document. Regional policy is to ensure territorial cohesion and sustainable development of the country. A selective approach to regional policy, taking into account a sectoral approach, could foster development based on local resources. However, the Strategy assumes the priority of carbon technology in the generation of energy, a centralized model of electricity generation, and preference for sustainable renewable sources. This will make it difficult to achieve the goals of social, economic, and territorial cohesion, which can result in a significant increase in manufacturing costs and thus higher energy prices for consumers. What should be regarded as a strength of the Strategy is the proposed development of distributed generation of energy. It will also be supported by the existing and announced rules for financing EU investments.
Author Andrzej Graczyk (ES / IE / DEE)
Andrzej Graczyk,,
- Department of Ecological Economics
Other language title versionsSocial, economic, and territorial cohesion and growth of energy sector in strategy for Responsible Development
Journal seriesOptimum. Studia Ekonomiczne, ISSN 1506-7637, (B 10 pkt)
Issue year2017
No6 (90)
Pages206-213
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPolska, rozwój, energetyka, spójność
Keywords in EnglishPoland, development, energy sector, cohesion
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) zapisów dotyczących spójności oraz ocena wizji rozwoju energetyki pod kątem jej wpływu na wzmacnianie spójności. Podstawowe znaczenie w Strategii ma spójność społeczna. Polityka regionalna ma zapewniać osiąganie spójności terytorialnej i zrównoważenie rozwoju kraju. Selektywne podejście do polityki regionalnej, uwzględniające ujęcie sektorowe, mogłoby służyć rozwojowi z wykorzystaniem lokalnych zasobów. Jednak w Strategii założono prymat technologii węglowych w wytwarzaniu energii, scentralizowany model wytwarzania energii elektrycznej oraz preferencje dla stabilnych źródeł odnawialnych. Będzie to godzić w osiąganie celów w zakresie spójności: społecznej, ekonomicznej i terytorialnej. Spowoduje duży wzrost kosztów wytwarzania, a w ślad za tym, cen energii dla odbiorców. Za właściwy można uznać kierunek działań określanych jako energetyka rozproszona. Będą temu także sprzyjać istniejące i za-powiadane zasady finansowania inwestycji ze źródeł unijnych.
DOIDOI:10.15290/ose.2017.06.90.15
Languagepl polski
File
Graczyk_Spojnosc_społeczna_gospodarcza_i_terytorialna.pdf 197,67 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back