Kierunki zmian w systemie rewizji finansowej oraz ich wpływ na jakość i postrzeganie badania sprawozdań finansowych

Joanna Kogut

Abstract

The main purpose of this article is to introduce and evaluate changes in auditing which tends to raise the quality and role of the audit of financial statements. These changes are a result of European Parliament’s and Council’s directives, which are transposed to the legislation in Poland. Methods implemented in the solution of the presented research problem include the analysis of the content of legal acts (domestic and international) and literature on financial auditing, as well as comparative and inference methods. There is also presented quality evaluation of the audit perception in Poland, which has been done based on surveys developed by the World Bank. Based on conducted empirical research, it can be said, that audit is perceived differently by its users, contractors and supervisors; implemented and planned evolutionary changes in regulatory system can be evaluated as positive, because their assumptions are to contribute improvement in the audit of financial statements.
Author Joanna Kogut (EMaT / DFaA)
Joanna Kogut,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsDirections of Changes in the Audit System and their Impact on the Quality and Perception of the Audit of Financial Statements
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No479
Pages86-98
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishaudyt, biegły rewident, firma audytorska, nadzór publiczny, rewizja finansowa.
Keywords in Englishaudit, professional auditor, audit firm, public oversight
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie i ocena zmian w systemie rewizji finansowej, zmierzających do podniesienia jakości oraz roli badania sprawozdań finansowych. Zmiany te wynikają z dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, które transponowane są także do prawodawstwa polskiego. Do rozwiązania przedstawionego problemu badawczego zastosowano metodę analizy aktów prawnych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych oraz literatury z zakresu rewizji finansowej, a także metody porównań i wnioskowania. W opracowaniu zaprezentowano też ocenę jakościową postrzegania audytu w Polsce, dokonaną na podstawie badań ankietowych, opracowanych przez Bank Światowy. Na podstawie tych badań można stwierdzić, że audyt jest różnie postrzegany, zarówno przez jego użytkowników, wykonawców oraz nadzorców, a wprowadzone i planowane, ewolucyjne zmiany w systemie regulacji prawnych można ocenić jako pozytywne, gdyż z założenia mają przyczynić się do poprawy jakości badania sprawozdań finansowych.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.479.08
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42552
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kogut_Kierunki_zmian_w_systemie_rewizji.pdf 700,61 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back