Wpływ globalizacji na rozwój polskiego przemysłu spożywczego

Joanna Michalczyk

Abstract

The aim of the paper is to examine selected indicators characterizing the situation in the Polish food industry and to indicate the most important determinants that shape its present and future development. In this study, the following research methods were used: a descriptive method, an analysis of literature and statistical inference. Poland’s integration with the EU has become an important stimulus to the development of the food industry. Changes in the domestic manufacturing have both quantitative and qualitative meaning. This is shown by selected economic indicators, such as production sold, its branch structure and results of foreign trade. Nowadays, due to the progressive opening of the Polish food market to the processes of globalization (mainly because of the transnational corporations’ activity and increased attention to food security which has a very broad context) and the need of looking for new places of distribution for domestic products, the situation of the analysed sector is going to be shaped increasingly by the global trends.
Author Joanna Michalczyk (ES / DIER)
Joanna Michalczyk,,
- Department of International Economic Relations
Journal seriesPrace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 1230-6444, (B 6 pkt)
Issue year2012
No31
Pages400-412
Abstract in PolishCelem publikacji jest przeanalizowanie wybranych wskaźników charakteryzujących sytuację w polskim przemyśle spożywczym oraz wskazanie najważniejszych determinant kształtujących jego obecny i przyszły rozwój. W niniejszym opracowaniu zostały wykorzystane następujące metody badawcze: metoda opisowa, analiza literatury i wnioskowanie statystyczne. Integracja Polski z UE stała się istotnym bodźcem do rozwoju przemysłu spożywczego. Zachodzące zmiany w krajowym przetwórstwie mają zarówno charakter ilościowy, jak i jakościowy. Pokazują to wybrane wskaźniki ekonomiczne, takie jak np. produkcja sprzedana, struktura branżowa produkcji czy wyniki handlu z zagranicą. Obecnie w związku z postępującym otwieraniem się polskiego rynku żywnościowego na procesy globalizacji (głównie za sprawą aktywnej działalności koncernów międzynarodowych i zwiększonego nacisku na zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego, mającego bardzo szeroki kontekst) oraz potrzebą szukania nowych miejsc zbytu dla krajowych produktów, na jego sytuację będą miały wpływ w coraz większym stopniu trendy ogólnoświatowe.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrWyzwania gospodarki globalnej
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back