Characteristics of local development planning from the perspective of planning documents referring to selected tourist communes

Andrzej Rapacz , Daria Jaremen

Abstract

Local development planning (including the preparation of planning documents) as well as undertaking initiatives and tasks supporting local development (resulting from planning documents) play the key role in local development steering process. The objective of the hereby paper is to analyze planning documents prepared for the selected territorial self-government units (four tourism oriented communes located in Lower Silesia region) in relation to strategic planning qualities identification in particular communes and referring these qualities to the conditions of effective strategic planning (discussed in literature on public management). The conducted research results confirm that many strategic planning qualities, in the selected communes, may be responsible for lowering its effectiveness. The ones, which are mainly responsible for counteracting effective planning, are as follow: reducing SWOT analysis to just the method for listing strengths and weaknesses of communal development potential, as well as presenting only the opportunities and threats; the absence of new management tools and techniques application, including the scenario oriented method; uncritical transfer of patterns from strategies prepared for other communes and referring to planning documents more as the condition for obtaining external financing sources rather than an actual programme facilitating the accomplishment of developmental goals. In spite of the above, the improvement of planning process has been observed in communes, which in consequence should result in higher level of local development programmes practical usefulness
Author Andrzej Rapacz (EMaT / DMaTM)
Andrzej Rapacz,,
- Department of Marketing and Tourism Management
, Daria Jaremen (EMaT / DMaTM)
Daria Jaremen,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, (0 pkt)
Issue year2012
Vol16
No2
Pages323-342
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polish rozwój lokalny, planowanie strategiczne rozwoju lokalnego, nowe zarz ą dzanie publiczne, gmina turystyczna
Abstract in PolishKluczową rolę w procesie sterowania rozwojem lokalnym odgrywa planowanie rozwoju lokalnego (w tym formułowanie dokumentów planistycznych) i podejmowanie (wynikających z dokumentów planistycznych) inicjatyw i zadań wspierających rozwój lokalny. Celem prezentowanego artykułu jest o analiza dokumentów planistycznych wybranych jednostek samorządu terytorialnego (czterech dolnośląskich gmin turystycznych) pod kątem identyfikacji cech planowania strategicznego w gminach, i odniesienie tych cech do warunków skutecznego planowania strategicznego (opisanych w literaturze z zakresu zarządzania publicznego). Wyniki badań dowodzą, iż wiele cech planowania strategicznego w wybranych gminach może obniżać jego skuteczność. Nie sprzyjają skuteczności planowania głównie: ograniczenie analizy SWOT do metody wyliczającej mocne i słabe strony potencjału rozwojowego gminy oraz szanse i zagrożenia; niestosowanie nowych narzędzi i technik zarządzania, w tym metody scenariuszowej; bezkrytyczne przenoszenie wzorców ze strategii innych gmin oraz traktowanie dokumentów planistycznych raczej jako warunku pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania niż rzeczywistego programu ułatwiającego osiąganie celów rozwojowych. Pomimo tego, w gminach obserwuje się doskonalenie procesu planowania, co w konsekwencji powinno przyczynić się do wzrostu stopnia użyteczności programów rozwoju lokalnego.
DOIDOI:10.2478/v10286-012-0073-x
URL https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/manment.2012.16.issue-2/v10286-012-0073-x/v10286-012-0073-x.xml
Languageen angielski
File
Rapacz_Jaremen_Characteristics_of_local_development_planning.pdf 572,75 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back