Zastosowanie Teorii Odpowiadania na Pozycje Testowe do oceny zdolności przetwarzania informacji preferencyjnej w negocjacjach elektronicznych

Ewa Roszkowska , Bartłomiej Jefmański , Tomasz Wachowicz

Abstract

In the paper we present the application of selected models of Item Response The - ory to evaluate the ability of electronic negotiation system users to the adequate representa tion of preference information. Four IRT models are built: Rash, 1PL, 2PL and 3PL ones; to examine the distribution of the answers to the test items, which were coded indirectly as the elements of the process of defining preferences according to the requirements of SMART technique. Three parameters or IRT models were studied: item difficulty, discrimination and guessing.
Autor Ewa Roszkowska
Ewa Roszkowska
-
, Bartłomiej Jefmański (EZiT / KEiI)
Bartłomiej Jefmański
- Katedra Ekonometrii i Informatyki
, Tomasz Wachowicz
Tomasz Wachowicz
-
Inne wersje tytułuApplication of Item Response Theory to the evaluation of preference information processing in electronic negotiations
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr468
Paginacja188-197
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskim negocjacje elektroniczne, modele IRT, analiza preferencji, system scoringowy
Słowa kluczowe w języku angielskimelectronic negotiations, IRT models, preference analysis, scoring system
Streszczenie w języku polskim W pracy przedstawiono zastosowanie wybranych modeli Teorii Odpowia - dania na Pozycje Testowe (Item Response Theory) do oceny zdolności odzwierciedlenia przez decydenta informacji preferencyjnej w procesie tworzenia przez niego systemu oce - ny ofert negocjacyjnych w elektronicznych negocjacjach dwustronnych. Zbudowano oraz porównano wybrane modele IRT (Rasha, 1PL, 2PL, 3PL) określające rozkład odpowiedzi na pozycje testowe w terminach zmiennej ukrytej, reprezentującej zdolność negocjatora do przetwarzania informacji preferencyjnej z uwzględnieniem parametrów: trudności, dyskry minacji, zgadywania.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.468.19
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41313
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Roszkowska_Jefmanski_Wachowicz_Zastosowanie_Teorii_Odpowieadania_na_Pozycje.pdf 626,36 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót