Znaczenie jakości usług w obszarze transportu publicznego w kształtowaniu zachowań komunikacyjnych mieszkańców

Maja Kiba-Janiak , Katarzyna Cheba

Abstract

One of the dimensions of the tempo and direction of development of modern cities is a way of overcoming the barriers to their efficient functioning. A particularly significant barrier, which makes the efficient functioning and development of a city impossible is traffic congestion. It is the result of a very intensive change related to communication behaviour of residents in European cities. The necessity to find a compromise between the communication habits of the inhabitants, and the need to ensure accessibility to city centres, has led to a re-evaluation of the current principles of transport policy in many Western European countries. This resulted in a greater interest in the opportunities for more active management of communication behaviour of residents. The aim of the study is to analyse and evaluate the quality of services provided by the public transport operator. The research is the result of the survey carried out among public transport passengers in one of the cities of Western Poland in 2014. In order to assess the quality of services the SERVQUAL method has been used. Such studies are an important part of the quality assurance system of services provided, especially important in the case of separation of competence in the organisation and implementation of this type of service between different entities.
Author Maja Kiba-Janiak (EMaT / DSMaL)
Maja Kiba-Janiak,,
- Department of Strategic Management and Logistics
, Katarzyna Cheba - West Pomeranian University of Technology Szczecin (ZUT)
Katarzyna Cheba,,
-
Journal seriesLogistyka, ISSN 1231-5478, (B 10 pkt)
Issue year2015
No2 (CD nr 2)
Pages342-351
Keywords in Polishkongestia transportowa, modelowanie zachowań komunikacyjnych, metoda SERVQUAL
Keywords in Englishtransport congestion, communication behaviour modelling, SERVQUAL method
Abstract in PolishJednym z wymiarów tempa i kierunków rozwoju współczesnych miast jest sposób pokonywania barier utrudniających ich sprawne funkcjonowanie. Szczególnie istotną barierą uniemożliwiającą sprawne funkcjonowanie i rozwój miast jest zatłoczenie komunikacyjne będące efektem bardzo intensywnych przemian dotyczących zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast europejskich. Konieczność znalezienia kompromisu pomiędzy przyzwyczajeniami komunikacyjnymi mieszkańców, a koniecznością zapewnienia dostępności do centrów miast, doprowadziła do przewartościowania w wielu krajach Europy Zachodniej dotychczasowych zasad kształtowania polityki transportowej. Spowodowało to większe zainteresowanie możliwościami bardziej aktywnego zarządzania zachowaniami komunikacyjnymi mieszkańców. Celem pracy jest analiza i ocena jakości usług świadczonych w ramach publicznego transportu zbiorowego przeprowadzona na podstawie wyników badań zrealizowanych w jednym z miast Polski Zachodniej w 2014 r. Do badania jakości usług wykorzystano metodę SERVQUAL. Badania tego typu są ważnym elementem systemu zapewniania jakości świadczonych usług, szczególnie istotnym w sytuacji rozdzielenia kompetencji w zakresie organizacji i realizacji tego typu usług pomiędzy różnymi podmiotami.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back