Miara VaR w ocenie odpowiedzialności funduszu inwestycyjnego dla inwestora indywidualnego

Iwona Dittmann

Abstract

Purpose – Demonstration of the validity and applicability of VaR in assessing the suitability of an investment fund for the individual investor. Design/Methodology/approach – On the basis of daily trading units of stable growth funds, balanced funds and equity funds in the years 2005–2016 there have been constructed empirical distributions of returns. The study was conducted for different investment horizons (from 1 year to 10 years). It examined the diversity of funds due to the values of 5 th percentiles of distributions of rates of return. Findings – It was found that: 1) depending on the chosen measure of diversity and the threshold value studied group of funds can be characterized by significant or insignificant for the investor diversity of funds in terms of values of 5 th percentiles; 2) the worst of stable growth funds are more similar in terms of value of 5 percentiles to the best balanced funds than to the best of stable growth funds; 3) the worst of balanced funds are closer in value of 5 percentiles to the best equity funds than to the best balanced funds; 4) it is not true that the 5 th percen - tile of each stable growth fund is higher than the 5 th percentile of each balanced fund; 5) it is not true that the 5 th percentile of each balanced fund is higher than the 5 th percentile of each equity fund. Originality/Value – It was found that selecting a fund using the VaR criterion, it is worth assess the individual funds of the group (not – the average for the group) and funds from “adjacent” risk groups.
Author Iwona Dittmann (ES / DF)
Iwona Dittmann,,
- Department of Finance
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No2
Pages159-171
Publication size in sheets0.6
Keywords in PolishValue-at-Risk, poziom bezpieczeństwa, ocena odpowiedniości, fundusze inwestycyjne, finanse osobiste
Keywords in EnglishValue-at-Risk, safety level, suitability assesment, mutual funds, personal finance
Abstract in PolishCel – Wykazanie zasadności i możliwości zastosowania miary VaR w ocenie odpowiedniości funduszu inwestycyjnego dla inwestora indywidualnego. Metodologia badania – Na podstawie dziennych notowań jednostek uczestnictwa funduszy stabilnego wzro - stu, zrównoważonych oraz akcyjnych w latach 2005–2016 zostały skonstruowane rozkłady empiryczne stóp zwrotu. Badanie zostało przeprowadzone dla różnych horyzontów inwestycyjnych (od roku do 10 lat). Zbadano zróżnicowanie funduszy ze względu na wartości piątych percentyli rozkładów stóp zwrotu. Wynik – Stwierdzono, że: 1) w zależności od wybranej miary zróżnicowania oraz wartości progowej badane grupy funduszy może cechować znaczące lub nieznaczące dla inwestora zróżnicowanie funduszy pod wzglę - dem wartości piątych percentyli; 2) najgorsze fundusze stabilnego wzrostu są bardziej zbliżone pod względem wartości piątych percentyli do najlepszych funduszy zrównoważonych niż do najlepszych funduszy stabilnego wzrostu; 3) najgorsze fundusze zrównoważone są bardziej zbliżone pod względem wartości piątych percentyli do najlepszych funduszy akcyjnych niż do najlepszych funduszy zrównoważonych; 4) nie jest prawdą, że piąty percentyl każdego funduszu stabilnego wzrostu jest wyższy niż piąty percentyl każdego funduszu zrównoważo - nego; 5) nie jest prawdą, że piąty percentyl każdego funduszu zrównoważonego jest wyższy niż piąty percentyl każdego funduszu akcyjnego. Oryginalność/Wartość – Stwierdzono, że wybierając fundusz za pomocą kryterium VaR, warto analizować poszczególne fundusze z danej grupy (nie – średnią dla grupy) oraz fundusze z „sąsiednich” grup ryzyka.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.86-13
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/346/article/1626/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); after publication
File
Dittmann_Miara_VaR_w_ocenie_odpowiedzialnosci.pdf 732,11 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back