Ulgi we wpłatach i ich konsekwencje dla sytuacji finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Andrzej Koza

Abstract

The purpose of this study is to identify and characterize the instruments used in Poland to reduce employers’ contributions to the State Fund for Rehabilitation of Handicapped Persons. In Poland, as in many other countries, it is compulsory to hire people with disabilities by employers if they employ more than 25 full-time employees. If the statutory employment rate of people with disabilities is not achieved, fines are imposed on them. At the same time, the legislator has created instruments to reduce or avoid these penalties. As a result of the research, it was found that the creation of the possibility of avoiding penalties for nonemployment of disabled people by the Polish legislature was becoming increasingly popular among employers obliged to pay penalties. Their popularity and scale have become an increasing financial problem of the State Fund for the Rehabilitation of Handicapped Persons, which lost one third of its incomes each year.
Autor Andrzej Koza (EZiT / KFiR)
Andrzej Koza
- Katedra Finansów i Rachunkowości
Inne wersje tytułuReductions of the payment and their consequences for the financial situation of the State Fund for Rehabilitation of Handicapped Persons
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr478
Paginacja268-279
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimpracodawcy osób niepełnosprawnych, ulgi we wpłatach, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Słowa kluczowe w języku angielskimemployers of disable people, reductions, State Fund for the Rehabilitation of Disabled People
Streszczenie w języku polskimCelem niniejszego opracowania jest próba identyfikacji i charakterystyka stosowanych w Polsce instrumentów obniżających wpłaty pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych oraz ich konsekwencje dla sytuacji finansowej tego Funduszu. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, istnieje obowiązek zatrudniania osób niepełnosprawnych przez pracodawców, jeśli zatrudniają powyżej 25 osób na pełny etat. W przypadku nieosiągnięcia ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych nakładane są na nich kary finansowe. Równocześnie ustawodawca stworzył instrumenty pozwalające obniżyć wysokość tych kar lub ich uniknąć. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że stworzenie przez polskiego ustawodawcę możliwości unikania kar za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych z roku na rok stawało się coraz bardziej popularne wśród pracodawców. Ich popularność i skala stawały się coraz większym problemem finansowym dla Funduszu, który co roku tracił w ten sposób 1/3 swoich wpływów.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.478.25
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42404
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Koza_Ulgi_we_wplatach_i_ich.pdf 1,66 MB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót