Crowdfunding w działalności biznesowej

Ewa Pancer-Cybulska , Magdalena Dąbrowska

Abstract

The article presents crowdfunding as an innovative matter of social financing of business ventures, especially those innovative and high-risk ones. The aim of the article is to describe crowdfunding in the context of existing legal conditions for the development of this source of financing, both in the country and abroad (USA, EU). The following hypotheses are accepted: 1. Crowdfunding is a form suitable for financing innovative projects, especially startups with an increased risk level. 2. Crowdfunding, in comparison with traditional business models, is an innovative form of raising capital for development. The article discusses the development of the idea of crowdfunding and attempts to regulate it in various countries, including Poland. Poland belongs to the group of European countries in which there is no comprehensive legal regulation that refers directly to the nature of crowdfunding. Attention is drawn to the role of the European Commission in the study of crowdfunding and the assessment of its effectiveness in relation to high-risk business ventures. The result of the review presents the most common crowdfunding models and their significant features, similarities and differences; the problem of securing the interests of the donor and the recipient of financing is also underlined.
Author Ewa Pancer-Cybulska (ES / DEPaERS)
Ewa Pancer-Cybulska,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
, Magdalena Dąbrowska
Magdalena Dąbrowska,,
-
Other language title versionsCrowdfunding in doing business
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2018
No3 (19)
Pages7-25
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishcrowdfunding, finansowanie społecznościowe, modele finansowania, regulacje prawne
Keywords in Englishcrowdfunding, social financing, models of financing, law regulations
Abstract in PolishArtykuł omawia crowdfunding jako innowacyjne zjawisko społecznego finansowania przedsięwzięć biznesowych, zwłaszcza tych innowacyjnych oraz o podwyższonym ryzyku. Celem artykułu jest charakterystyka crowdfundingu na tle istniejących uwarunkowań prawnych dla rozwoju finansowania społecznościowego, zarówno w kraju, jak i za granicą (USA, UE). Przyjmuje się, że: 1) crowdfunding jest to forma odpowiednia do finansowania projektów innowacyjnych, zwłaszcza start-upów o podwyższonym poziomie ryzyka; 2) crowdfunding w zestawieniu z tradycyjnymi modelami biznesowymi jest innowacyjną formą pozyskiwania kapitału na rozwój. W artykule omawia się rozwój idei crowdfundingu oraz podejmowane w różnych krajach, w tym w Polsce, próby jego prawnego uregulowania. Polska należy do grupy państw europejskich, w których brak jest kompleksowej regulacji prawnej odnoszącej się wprost do istoty crowdfundingu. Zwraca się uwagę na rolę Komisji Europejskiej w badaniu finansowania społecznościowego i ocenie jego skuteczności w odniesieniu do przedsięwzięć biznesowych o podwyższonym ryzyku. Efektem przeglądu najbardziej powszechnych modeli crowdfundingowych jest wskazanie ich istotnych cech, podobieństw i różnic, także pod kątem zabezpieczenia interesów dawcy i odbiorcy finansowania.
DOIDOI:10.15611/e21.2018.3.01
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Pancer-Cybulska_Dabrowska_Crowdfunding_w_dzialalnosci_biznesowej.pdf 828,52 KB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 18-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 18-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back