Zmiana kultury organizacyjnej – możliwości i ograniczenia

Dorota Teneta-Skwiercz

Abstract

Culture is a complex and ambiguous phenomenon. The literature analysis of the researched subject points to the diversity of its definitions and models, multi criterion nature of typology as well as the lack of equivalence in the issue of the opportunities in changes of culture and the relation of the organizational culture towards strategy and structure. The main goal of the article is to make an attempt to answer the question: Is there any chance to change the type of organizational culture, and if yes, what is the way of achieving that? Other indirect goals, submitted to the main one, are worded as follows: 1. Drawing the essence of the organizational culture. 2. Presenting the factors of the cultural change and chosen approach towards the given change. 3. Identifying possible obstacles in the changing process of the organizational culture, and presenting the ways of overcoming them. The article has got rather a review character. To make the diagnosis of scientific achievements to date, domestic and foreign literature has been critically analysed and reviewed
Author Dorota Teneta-Skwiercz (ES / DEaOE)
Dorota Teneta-Skwiercz,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsChanging of the organizational culture ‒ opportunities and limitations
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No463
Pages344-355
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkultura organizacyjna, zmiana kultury organizacyjnej, czynniki zmiany kultury organizacyjnej, zarządzanie kulturą organizacyjną
Keywords in Englishorganizational culture, organizational culture change, factors of organizational culture change, organizational culture management
Abstract in PolishKultura jest zjawiskiem złożonym i wieloznacznym. Analiza literatury przedmiotu wskazuje na bogactwo jej definicji i modeli, wielokryterialność typologii, jak też brak jednoznaczności w kwestii możliwości zmiany kulturowej, jak też relacji kultury organizacyjnej do strategii i struktury. Głównym celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytane: Czy istnieje możliwość zmiany kultury organizacyjnej, a jeżeli tak, to w jaki sposób może się ona odbywać? Cele pośrednie, podporządkowane realizacji celu głównego, sformułowano następująco: nakreślenie istoty kultury organizacyjnej; przedstawienie czynników zmiany kulturowej oraz wybranych podejść do owej zmiany; identyfikacja możliwych przeszkód w procesie zmiany kultury organizacji i sposobów ich pokonywania. Artykuł ma charakter przeglądowy. Celem zdiagnozowania dotychczasowego dorobku naukowego w nakreślonym obszarze dokonano przeglądu i krytycznej analizy literatury krajowej i zagranicznej
DOIDOI:10.15611/pn.2017.463.29
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41002
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Teneta-Skwiercz_zmiana_kultury_organizacyjnej_mozliwosci_i_ograniczenia.pdf 428,14 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back