Portfolio investment flows and the Lucas paradox - an evidence from the global economy in the 21 st century

Magdalena Broszkiewicz

Abstract

The aim of this article is to examine the flow of portfolio investment in the 21st century in the further use of the Lucas paradox observed in the world economy in the twentieth century. Portfolio investments are perceived in the literature and empirical research as less significant, while both their size and importance to the development of capital markets are usually only indicated. Data for the study were obtained from the balance of payments of individual countries and groups of countries, as well as data on the size and level of development of capital markets in these groups. The course of this research confirmed the importance of the flow of capital in the form of portfolio investments in the global economy. This has shown the further occurrence of the Lucas paradox, also in portfolio investment. It shows the weakness of the capital markets of LDCs in conjunction with the insufficient inflow of portfolio investments. The originality of the article lies in the combination of portfolio investments and determinants of the attractiveness of individual capital markets for investors in international financial markets. The small inflow of portfolio investments is both the cause and the consequence of the insufficient level of development of capital markets in the least developed countries (LDC). Hence the need to make a diagnosis and to build paths of development of such markets based on the experience of more developed countries, in order to adapt them to attract and retain capital in the form of portfolio investments.
Author Magdalena Broszkiewicz (ES / DF)
Magdalena Broszkiewicz,,
- Department of Finance
Other language title versionsInwestycje portfelowe a paradoks Lucasa w globalnej gospodarce XXI wieku
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No3 (15)
Pages91-105
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishinwestycje portfelowe, międzynarodowe przepływy kapitału, rynki kapitałowe, paradoks Lucasa
Keywords in Englishportfolio investment, international capital flows, capital markets, Lucas paradox
Abstract in PolishCelem artykułu było zbadanie przepływów inwestycji portfelowych w XXI wieku pod kątem dalszego zastosowania paradoksu Lucasa, obserwowanego w światowej gospodarce w XX wieku. Inwestycje portfelowe są odbierane w literaturze i badaniach empirycznych jako mniej istotne, tymczasem zarówno ich wielkość, jak i znaczenie dla rozwoju rynków kapitałowych są zwykle jedynie sygnalizowane. Dane do badań uzyskano z bilansów płatniczych poszczególnych państw i grup państw, a także z informacji dotyczących wielkości i poziomu rozwoju rynków kapitałowych w tych grupach. W toku prowadzonych rozważań potwierdzono istotność przepływu kapitału w postaci inwestycji portfelowych w globalnej gospodarce. Wykazano dalsze występowanie paradoksu Lucasa, również w zakresie inwestycji portfelowych. Ukazano słabości rynków kapitałowych krajów najsłabiej rozwiniętych w powiązaniu z niedostatecznym napływem inwestycji portfelowych. Oryginalność artykułu polega na powiązaniu inwestycji portfelowych z czynnikami warunkującymi atrakcyjność poszczególnych rynków kapitałowych dla inwestorów na międzynarodowych rynkach finansowych. Brak napływu inwestycji portfelowych jest jednocześnie powodem i skutkiem niewystarczającego poziomu rozwoju rynków kapitałowych w krajach najsłabiej rozwiniętych. Występuje więc konieczność dokonania diagnozy i zbudowania ścieżek rozwoju takich rynków w oparciu o doświadczenia krajów wyżej rozwiniętych w celu przystosowania ich do przyciągania i zatrzymywania kapitału w postaci inwestycji portfelowych.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.3.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43264
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Broszkiewicz_Portfolio_investment_flows_and_the.pdf 879,78 KB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back