Całkowite i pozapłacowe koszty pracy w Polsce i innych krajach UE

Magdalena Rękas

Abstract

Article aims to show the disparities in the total cost labor and non - wage labor costs in the EU countries and try to assess the Polish situation in comparison with other European countries. To achieve the objective used: comparative analysis, Pearson's correlation coefficient, critical analysis of litera ture, analysis of data from Eurostat and the OECD, simple statistical methods. Studies have shown that the level of hourly labor costs in Poland increased by 80% between 2000 and 2013. And in spite of this, Poland still is among the countries with low labo r costs in the EU. It was pointed out that the desired changes in the methodology for estimating labor costs by Eurostat. It should be in non - wage labor costs take into account the social security contributions paid by the employee and the average tax rate to replace the effective tax rate. The current method lowers labor costs in many EU countries. On the other hand, correlation analysis from the years 2008 - 2013 showed that nominal labor costs jednoostkowe does not have a strong negative impact on the aver age number of jobs in Poland, and strongly influence the average number of employed in the economy
Author Magdalena Rękas (EMaT / DEaEP)
Magdalena Rękas,,
- Department of Economics and Economic Policy
Pages167-180
Publication size in sheets0.65
Book Grynia Alina (eds.): Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, 2015, Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, ISBN 9786099547268, 679 p.
Keywords in Englishtotal labor costs , labor taxation, non - wage labor costs, n ominal unit labor costs
Abstract in PolishArtykuł ma na celu pokazanie dysproporcji w całkowitych kosztach pracy i pozapłacowych kosztach pracy w krajach UE oraz próbę oceny sytuacji Polski na tle innych krajów Europy. Dl a realizacji celu wykorz ysta no: analizę porównawczą, współczynnik korelacji Pearsona, krytyczną analizę literatury, analizę danych Eurostat i OECD, proste metody statystyczne. Badania w y kazał y , iż poziom godzinowych kosztów pracy w Polsce wzrósł o 80% między 2000 a 2013 r. , a m imo to Polska nadal znajduje się w gronie krajów o niskich kosztach pracy w UE. Ws kazano , iż pożądane są zmiany w metodologi i szacowania kosztów pracy przez Eurostat . Należy w poz a płacowych kosztach pracy uwzględnić składki na ubezpieczenia społeczne płaco ne przez pracownika , a średnią stawkę podatkową zastąpić efektywną stawkę podatkową . Obecna metoda zaniża kosztów pracy w bardzo wielu krajach UE. Z kolei, a naliz a korelacji z lat 2008 - 2013 wykazała, że nominalne jednostkowe koszty pracy nie ma silnego neg atywnego wpływu na średnią liczbę miejsc pracy w Polsce , zaś silnie wpływają na średnią liczbę pracujących w gospodarce
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 02-07-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back