Model of cooperation in the network of non-enterprise organizations on the example of Regional Tourism Organizations in Poland

Wojciech Fedyk , Mieczysław Morawski , Urszula Bąkowska-Morawska , Frantisek Langer , Sona Jandova

Abstract

In the authors’ opinion, one should look for a new mission for regional tourism organizations in Poland (RTOs), in the face of radical changes in tourism and their high level of organizational maturity. Therefore, our research problem is to identify and settle which model of functioning (cooperation) of RTOs is adequate to their internal and external conditionings, as well as their inherent features – which model would allow them to function effectively. The aim of the paper is to formulate a proposal of a new functional model of RTOs based on networking and cooperation with their stakeholders. The paper includes a coherent and versatile collection of qualitative and quantitative research methods, including a multi-dimensional, innovative questionnaire and multistage method of assessment of RTOs’ effectiveness. The authors are determining and estimating a catalogue of features influencing the level of effectiveness of functioning of RTOs; the features describe the character of cooperation between the organization and its environment. In spite of disclosed divergence of ideas on the directions and purposefulness of modification of the existing RTO system, the authors propose an evolutionary system of RTO functioning as a networking organization, indicating the features, actions and tasks that will implement the new model to organizational practice. In consequence this will lead to the increase of effectiveness of the organization and eventually result in changes in the logistics and quality of management of tourist promotion of a region. In the opinion of authors, the proposed method of measuring the effectiveness of RTO network cooperation with its stakeholders should be implemented to the assessment of effectiveness of other tourism management and promotion organizations.
Author Wojciech Fedyk
Wojciech Fedyk,,
-
, Mieczysław Morawski (EMaT / DES)
Mieczysław Morawski,,
- Department of Enterprise Studies
, Urszula Bąkowska-Morawska (EMaT / DSMaL)
Urszula Bąkowska-Morawska,,
- Department of Strategic Management and Logistics
, Frantisek Langer
Frantisek Langer,,
-
, Sona Jandova
Sona Jandova,,
-
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, ISSN 1644-0501, e-ISSN 2353-3188, (B 13 pkt)
Issue year2018
Vol44
No4
Pages113-137
Publication size in sheets1.2
Keywords in Polishregionalne organizacje turystyczne, skuteczność, modele współpracy, zarządzanie promocją
Keywords in Englishregional tourism organizations, effectiveness, cooperation models, promotion management
Abstract in PolishZdaniem autorów, w obliczu radykalnych zmian w turystyce, a z drugiej osiągniętego wysokiego poziomu dojrzałości organizacyjnej, w tym poziomu kompetencji merytorycznych należy szukać nowej misji dla regionalnych organizacji turystycznych (ROT-ów). Problem badawczy należałoby zatem zdefiniować jako ustalenie jaki model funkcjonowania (współpracy) ROT-ów jest adekwatny względem uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz cech działania wpływających na możliwość skutecznego funkcjonowania organizacji. Celem opracowania jest sformułowanie propozycji nowego modelu funkcjonowania ROT-ów opartego na sieciowej organizacji współpracy z interesariuszami. W pracy wykorzystano spójny i zarazem wszechstronny zbiór metod badawczych ilościowo-jakościowych, w tym wielowymiarowy, autorski sondaż diagnostyczny i wieloetapową i nowatorską metodę oceny skuteczności działania ROT-ów. Autorzy wyznaczają i wartościują katalog cech wpływających na poziom skuteczności funkcjonowania ROT-ów, a odnoszących się do charakteru współpracy organizacji z jej otoczeniem. Pomimo ujawnionych rozbieżności poglądów na temat kierunków i celowości modyfikacji systemu regionalnych organizacji turystycznych, autorzy proponują ewolucyjny model funkcjonowania ROT w formule sieciowej organizacji współpracy, wskazując cechy, działania i zadania pozwalające na wdrożenie tego modelu do praktyki organizacyjnej, a w konsekwencji służące wzrostowi skuteczności działania organizacji, a dalej implikujące zmiany w logistyce i jakości zarządzania promocją turystyczną regionu. W opinii autorów przyjęta metoda badania skuteczności ROT-ów w sferze współpracy sieciowej z interesariuszami powinna być implementowana do praktyki oceny skuteczności działania innych organizacji nie będących przedsiębiorstwami, a działających w sferze zarządzania i promocji turystyki.
DOIDOI:10.18276/ept.2018.4.44-10
URL http://www.wzieu.pl/zn/ept/44/ept44.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 29-05-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 29-05-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back