Zarządzanie zmianami a zarządzanie projektami – komplementarność obu podejść

Ewa Głuszek

Abstract

Project management and change management are closely interrelated, as the consequence of project implementation is always change, and the way change is managed affects the success of the project. There are some important differences between them, eg both approaches use different terminology and different methodologies, and the leaders who lead them have a different education and often come from different parts of the organization, and thus have different skills and competences. Nevertheless, both these areas should complement each other, because it will allow for more effective and efficient management – both changes and projects. The use of certain methods and tools in the field of project management would significantly improve the process of implementing changes, while supplementing project management methodologies with specific „soft” (social) issues related to the implementation of changes could increase the probability of project success. The synthesis of both approaches can bring many potential benefits to the organizations. The aim of the article is to show the synergy potential resulting from linking change management and project management.
Author Ewa Głuszek (MISaF / IOaM / KPSZ)
Ewa Głuszek,,
- Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
Other language title versionsChange management vs. project management − complementarity of the two approaches
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No496
Pages47-59
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishzarządzanie zmianami, zarządzanie projektami
Keywords in Englishchange management, project management
Abstract in PolishZarządzanie projektami i zarządzanie zmianami są ściśle ze sobą powiązane, gdyż konsekwencją wdrożenia projektu zawsze jest zmiana, a sposób, w jaki jest ona zarządzana, wpływa na powodzenie projektu. Jednak między tymi dziedzinami istnieją pewne ważne różnice, np. używają one różnych terminologii i metodologii, a kierujący nimi liderzy mają odmienne wykształcenie i często wywodzą się z różnych części organizacji, a co za tym idzie – posiadają różne umiejętności i kompetencje. Obie te dziedziny powinny się wzajemnie uzupełniać, gdyż pozwoli to na efektywniejsze i skuteczniejsze zarządzanie – zarówno zmianami, jak i projektami. Wykorzystanie pewnych metod i narzędzi z zakresu zarządzania projektami znacznie usprawniłoby proces wdrażania zmian. Natomiast uzupełnienie metodyk zarządzania projektami o określone „miękkie” (społeczne) zagadnienia związane z implementacją zmian mogłoby zwiększać prawdopodobieństwo sukcesu projektu. Synteza obu tych podejść może przynieść organizacjom wiele potencjalnych korzyści. Celem artykułu jest pokazanie potencjału synergii wynikającej z powiązania zarządzania zmianą i zarządzania projektami.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.496.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/47813
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Gluszek_zarzadzanie_zmianami_a_zarzadzanie_projektami_komplementarnosc.pdf 804,45 KB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2020-09-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back