Współudział konsumentów w tworzeniu produktu turystycznego

Elżbieta Nawrocka , Agnieszka Niezgoda

Abstract

The purpose of the article is an analysis of the characteristics of a con- sumer participating in the creation of products, the so-called prosumers, as well as an analysis of factors facilitating such participation on the part of tourist enter - prises. The discussion covers the tourist market. The method is a review of subject literature discussing the category of a prosumer from the perspective of a tour - ist market along with the authors’ interpretation. Categorized direct interviews with managers and employees having direct contact with customers in hotels and travel agencies, presenting appropriate experience (several years of work), were used in the empirical part. The research is of qualitative, explorative nature. In the article the category of a tourist market prosumer was defined and the changed CRM formula was suggested – customer relations management into CMR i.e. consumer management relations in the conditions of the discussed market. The exploratory analysis showed the stereotypical thinking about a customer, who is treated as: an offer purchaser and the source of information about his/her needs and expectations. The collected suggestions and opinions are used to construct customers’ involvement in the business issues of the studied companies, includ- ing the creation of new value. The article is of an empirical nature and represents a review in its theoretical part.
Author Elżbieta Nawrocka (EMaT / DMaTM)
Elżbieta Nawrocka,,
- Department of Marketing and Tourism Management
, Agnieszka Niezgoda
Agnieszka Niezgoda,,
-
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No4
Pages126-146
Publication size in sheets1
Keywords in Polishprosument, rynek turystyczny, przedsiębiorstwo turystyczne
Keywords in Englishprosumer, tourist market, tourist enterprise
Abstract in PolishCelem artykułu była analiza cech konsumentów biorących współ- udział w tworzeniu produktów, tzw. prosumentów, a także analiza czynników umoż- liwiających takie współdziałanie ze strony przedsiębiorstw turystycznych. Wyko- rzystano przegląd literatury dotyczącej kategorii prosumenta z perspektywy rynku turystycznego wraz z autorską interpretacją. W części empirycznej wykorzystano skategoryzowane wywiady bezpośrednie z menedżerami oraz pracownikami mają- cymi bezpośredni kontakt z klientem w hotelach i biurach podróży, posiadającymi odpowiednie doświadczenie (kilkuletni staż pracy). Badania miały charakter badań jakościowych, eksploracyjnych. Efektem jest zdefiniowanie prosumenta na rynku turystycznym oraz zaproponowanie zmiany formuły CRM – zarządzanie relacja- mi z klientem, na CMR – zarządzanie relacjami przez klienta w warunkach tego rynku. Badanie eksploracyjne wykazało, że dostrzega się stereotypowe myślenie o kliencie, który jest traktowany jako nabywca oferty i źródło informacji o jego potrzebach i oczekiwaniach. Zebrane sugestie i opinie nie są wykorzystywane do budowania zaangażowania się klienta w sprawy biznesowe badanych firm, w tym tworzenia nowej wartości. Artykuł ma charakter przeglądowy w warstwie teore- tycznej oraz empiryczny.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.4.6
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/06_nawrocka_niezgoda.pdf
Languagepl polski
File
Nawrocka_Niezgoda_Wspoludzial_konsumentow_w_tworzeniu_produktu.pdf 1,81 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-07-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back