Rola logistyki zrównoważonej w realizacji kluczowych procesów firm z branży TSL

Monika Bąk-Sokołowska

Abstract

The article is an attempt to show the role of sustainable logistics in the process of shaping and implementing selected logistics processes of modern enterprises of the TSL industry. As part of the introduction, the author will briefly describe the specificity of the TSL industry. In the further part of the study, the main assumptions, goals and solutions supporting sustainable logistics will be defined. It will also be important to clarify the concept of the logistics process and its importance in managing the organization. Based on selected processes, ie transport, storage, management of relations with stakeholders and IT resources management, the author wishes to familiarize with the issue of a sustainable approach in logistics. A supplement to the considered considerations will be examples from the DB Schenker business practice. To study the problem, the author will apply a method of critical analysis of the literature of the subject combined with inductive reasoning. The summary of the article will be conclusions on the main purpose of the study. In this article, due to its size, only selected aspects of sustainable logistics and its role in the processes of TSL companies are presented
Author Monika Bąk-Sokołowska (EMaT)
Monika Bąk-Sokołowska,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Pages28-37
Publication size in sheets0.5
Book Wysoczański Tobiasz (eds.): Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2018. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I, 2018, Idea Knowledge Future, ISBN 9788394531157, 328 p.
Nauka_badania_i_doniesienia_naukowe2018.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishbranża TSL, procesy logistyczne, zrównoważony rozwój, zrównoważona logistyka
Keywords in Englishindustry, logistics processes, sustainable development , sustainable logistics
Abstract in PolishArtykuł stanowi próbęukazania roli logistyki zrównoważonej w procesie kształtowania i realizowaniawybranych procesów logistycznych współczesnych przedsiębiorstw branży TSL. W ramach wprowadzenia, autorka krótko ukaże specyfikę branży TSL. W dalszej części opracowania określone zostaną główne założenia, cele i rozwiązania wspierające logistykę zrównoważoną.Istotne będzie również wyjaśnienie pojęcia procesu logistycznego i jego znaczenia w zarządzaniu organizacją. Autorka na podstawiewybranych procesów, tj. transportu, magazynowania, zarządzania relacjami z interesariuszami oraz zarządzania zasobami informatycznymi, pragnie przybliżyć zagadnienie zrównoważonego podejścia w logistyce.Uzupełnieniem dla podjętych rozważań będą przykłady z praktyki działalności biznesowej DB Schenker. Do badań nad problemem, autorka zastosuje metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu połączonej z rozumowaniem indukcyjnym. Podsumowaniem artykułu będą konkluzje odnoszące się do zasadniczego celu opracowania. W niniejszym artykule ze względu na ograniczenia objętościowe, przedstawiono jedynie wybrane aspekty logistyki zrównoważonej i jej roli w procesach firm TSL
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back