Zmienność kursów najważniejszych kryptowalut alternatywnych na tle ceny bitcoina w latach 2016-2017

Wawrzyniec Michalczyk

Abstract

The aim of the article is to characterise the volatility of exchange rates of the most important alternative cryptocurrencies (altcoins) on the background of the bitcoin and the preliminary assessment of relations between them, using the correlation coefficient. The years of 2016-2017 are the research period. Statistical analysis was used as a method, supplemented by literature analysis. The research confirmed that the bitcoin is the most stable cryptocurrency, which is connected with its largest capitalisation and a relatively long period of presence on the market. Visible at different approaches, especially in the second half of the research period, positive correlation between the prices of the analysed currencies seems to result primarily from the acceleration of their growth rate. In turn, there is a lack of clear and unambiguous relations between the exchange rates and the price of gold, crude oil or the rate of the euro against the dollar, which may confirm the break-up of virtual currencies’ value from the real sphere of economy.
Author Wawrzyniec Michalczyk (ES / DIER)
Wawrzyniec Michalczyk,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsThe volatility of the most important cryptocurrencies’ exchange rates against the backgro¬und of bitcoin’s price in the years of 2016-2017
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No523
Pages242-253
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkryptowaluty, bitcoin, altcoiny, kurs walutowy, waluty wirtualne
Keywords in Englishcryptocurrencies, bitcoin, altcoins, exchange rate, virtual currencies
Abstract in PolishCelem artykułu jest dokonanie charakterystyki zmienności kursów najważniejszych kryptowalut alternatywnych (altcoinów) na tle bitcoina oraz wstępna ocena związków między nimi za pomocą współczynnika korelacji. Okres badawczy stanowią lata 2016-2017. Jako metodę zastosowano analizę statystyczną, uzupełnioną przez analizę literatury. Badanie potwierdziło, że najbardziej stabilną kryptowalutą jest bitcoin, co wiąże się z jego największą kapitalizacją i relatywnie długim okresem obecności na rynku. Widoczna przy różnych ujęciach, szczególnie w drugiej połowie badanego okresu, dodatnia korelacja pomiędzy cenami analizowanych walut wydaje się wynikać przede wszystkim z przyspieszenia tempa ich wzrostu. Brak jest z kolei uchwytnych na pierwszy rzut oka, wyraźnych i jednoznacznych związków kursów z ceną złota, ropy naftowej czy relacją euro względem dolara, co może potwierdzać oderwanie wartości walut wirtualnych od sfery realnej gospodarki.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.523.20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Michalczyk_Zmiennosc_kursow_najwazniejszych_kryptowalut_alternatywnych.pdf 593,06 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 20-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back